This Privacy Policy has been created by HappyFresh (Thailand) Co., Ltd. (or so called the “Company”, “we”, “us”, “our”, “HappyFresh” as the case may be) to protect and maintain the privacy of the users of our Website or App (happyfresh.com). We have provided you with this policy statement to inform you of the kinds of information we may gather during your visit to the HappyFresh Website (or so called the “Website”) or the mobile device application (or so called the “App”), why we gather customer information, what we use the information for, under what circumstances we may disclose such information, and how you can instruct us to limit the use of that information.
Note: You must be 20 years of age or older to register as a customer of HappyFresh

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกสร้างขึ้นโดย บริษัท แฮปปี้เฟรช (ประเทศไทย) จำกัด (ในที่นี้ จะใช้คำแทนว่า “บริษัท”, “เรา”, “ของเรา”, หรือ HappyFresh แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์และแอ พ (happyfresh.com) โดยการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลประเภทใดบ้างที่เราจะเก็บรวบรวมระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ HappyFresh (ณ ที่นี้จะใช้คำแทนว่า “เว็บไซต์”) หรือแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (ณ ที่นี้จะใช้คำแทนว่า “แอพ”) การเก็บข้อมูลเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ใดและนำไปใช้เพื่อก ารใด สถานการณ์ใดบ้างที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่บันทึกไว้ รวมถึงผู้ใช้งานจะสามารถกำหนดขอบเขตของการนำข้อมูลที่ถูดจัดเก็บไปใช้ได้อย่างไร
ข้อบังคับ: ผู้ใช้งานต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์เท่านั้นจึงจะสามารถลงทะเบียนเป็นลูกค้า HappyFresh ได้

By visiting or using our Website or App, subscribing to our services, registering an account with us, placing an order and entering an agreement with us in relation to the Website, you are taken to have read, understand and agree with us and further give us your consent to collect, use, manage, store, process, disclose and handle your personal information in accordance with this Privacy Policy. You are to check this Privacy Policy from time to time as we may update or change this Privacy Policy at any time without further notice.

โดยการเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์หรือแอพของเรา สมัครสมาชิกบริการของเรา ลงทะเบียนบัญชีกับเรา สั่งซื้อและทำข้อตกลงกับเราทางเว็บไซต์ ทางเราถือว่าคุณได้อ่าน เข้าใจและเห็นด้วยกับเราและยินยอมให้เรา รวบรวม ใช้ จัดการ จัดเก็บประมวลผล เปิดเผยและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ขอความกรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเนื่องจากเราอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. Data collected on this Website or App
1. ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจากเว็บไซต์ หรือแอพ
1.1. IP Address:
1.1 หมายเลขประจำเครื่อง (IP Address)
When visiting the Website or App, the IP address of the user’s computer or device is registered. The IP address is the numerical address of the computer or device used when visiting the Website or App. The IP address is registered to enable HappyFresh to trace the used computer or device in case of misuse or unlawful actions in connection with the visit on or use of the Website or App. Further, the IP address is used to derive your approximate location (city level).
ขณะที่เข้าชมเว็บไซต์หรือแอพ IP address ของเครื่องของผู้ใช้งานจะถูกเก็บบันทึกไว้ โดย IP address คือ ที่อยู่ระบบตัวเลขของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นๆ ซึ่งใช้ในการเข้าเว็บไซต์หรือแอพ IP address ได้ถูกเก็บบันทึกไว้เพื่อให้ทาง HappyFresh สามารถติดตามการกระทำการใดๆ ของคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวเนื่องกับการเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์หรือแอพ นอกจากนี้ IP address จะถูกนำมาใช้ในการระบุพื้นที่คร่าวๆ (ในระดับเขต/อำเภอ)
1.2. Type of device you are using
1.2 ประเภทของเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้
E.g. Computer, Mobile device and other devices that can access the Website or App, etc., including the operating system you use, hardware model and serial number, IP address, file names and versions and advertising identifiers or any information that may provide indication of device or app modification
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องอุปกรณ์อื่นที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพได้ รวมถึงระบบปฏิบัติการต่างๆที่ใช้ รุ่นฮาร์ดแวร์และหมายเลขซีเรียล, ไอพีแอดเดรส, ชื่อไฟล์และรุ่นและตัวระบุเพื่อการโฆษณาหรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจมีการระบุถึงการดัดแปลงอุปกรณ์หรือแอพ
1.3. Type of web browser you are using
1.3 ประเภทของเว็บบราวเซอร์ที่ใช้
E.g. Google Chrome, Internet Explorer, etc.
เช่น กูเกิ้ล โครม, อินเตอร์เนต เอ็กเพลอเรอร์, อื่นๆ
1.4. Personal Information
1.4 ข้อมูลส่วนบุคคล
In order to be able to process your order that you place using our Website or App, we will require you to provide us with a set of personal information that personally identifies you and your delivery location. We receive and store all information that you enter anywhere on the Website or App. This input includes
เพื่อให้การสั่งซื้อของท่านในหน้าเว็บไซต์หรือแอพสามารถดำเนินการได้ ทางเราขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสามารถระบุอัตลักษณ์และพื้นที่การจัดส่งได้ ทางเราจะรับและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่กรอกไว้บนเว็บไซต์หรือแอพ ทั้งนี้ ข้อมูลที่กรอกรวมถึง
1.4.1. Registration forms:
1.4.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน
Information including, but not limited to: Name, Address, Telephone Number, and E-mail Address.
ข้อมูลที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
1.4.2. Order forms:
1.4.2 แบบฟอร์มการสั่งซื้อ
Information including, but not limited to: Credit Card number, Expiration Date, and Billing Address.
ข้อมูลที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และที่อยู่สำหรับการชำระเงิน
1.4.3. Delivery Information:
1.4.3 ข้อมูลการจัดส่ง
Information including, but not limited to: Name, Address, Telephone Number, and Special delivery instructions.
ข้อมูลที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดส่ง
1.4.4. Customer Information:
1.4.4 ข้อมูลของลูกค้า
Information including, but not limited to: Products Ordered, Quantity of Order, and Relevant promotional codes.
ข้อมูลที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการสินค้าที่สั่งซื้อ จำนวนรายการสั่งซื้อ และรหัสโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
1.4.5. Other customer information:
1.4.5 ข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้า
If you communicate with us by email, or otherwise complete online forms, surveys, or contest entries, any information provided in such communication may be collected as Personal Information.
This information is collectively referred to as “Personal Information.” You may choose not to provide us with certain Personal Information. In such an event, you can still access and view much of the Website or App; however, you may not be able to order any products. In addition, you can choose not to provide certain optional information, but then you might not be able to take full advantage of many of the features on the Website or App.
ข้อมูลใดๆ ที่ท่านติดต่อสื่อสารกับเราทางอีเมล แบบฟอร์ม แบบสำรวจ หรือกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ อาจถูกบันทึกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้เราบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ในกรณีเช่นนี้ท่านยังสามารถเข้าดูข้อมูลส่วนใหญ่ในหน้าเว็บไซต์หรือแอพได้ แต่ท่านอาจไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ อีกทั้ง ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ แต่ท่านอาจไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆในหน้าเว็บไซต์และแอพได้อย่างเต็มที่

2. How we use your personal information
2. วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
We use your Personal Information for such purposes as responding to your requests, processing and filling customer orders, verifying your qualifications for certain products and services, billing, improving our services, providing an enhanced and more personalized shopping experience, communicating with you, and informing you of special offers and discounts. From time to time, we may also use your Personal Information to send you free samples of new products or product brands different from those you usually order.

We may also use and process your Personal Information for other purposes such as:

 • to share Personal Information with our business partners when it is involved in the transaction so that company can perform its functions;
 • to share your Personal Information with our business partners, advertisers, event companies or sponsors who may communicate with you, for the purposes of conducting survey, rating, review and other marketing and promotions purpose;
 • to notify and invite you to events or activities organised by us, our business partners, sponsors or advertisers;
 • to share your Personal Information amongst our holding company, affiliates, subsidiaries, associate companies and jointly controlled entities for the relevant purpose and to market their products, services, events or promotions;
 • to combine your Personal Information with information that we have collected from service providers, third parties or cookies in order to provide you with a better experience and to improve the quality or our services and the services of third parties;
 • to use your Personal Information to provide you with information about offers, promotion, discounts, goods or services which we believe may be of interest to you;
 • to use your Personal Information (including but not limited to information related to your device type, location, phone number, profile and service usage data) to detect and prevent activities and / or behaviours that we deem to be fraudulent;
 • to prevent potentially prohibited or illegal activities and to ensure you always adhere and comply with our terms of use of our Website or App.

By accepting this Privacy Policy, you understand and agree that HappyFresh may collect, gather, record, save, store, write, categorise, classify, group, sort, copy, duplicate, access, read, use, and analyse your Personal Information and may disclose, transfer, provide, and share your Personal Information to third parties to the extent necessary or desirable to fill your order or complete your transaction. For example, we may use a third party supplier for certain goods, an outside shipping company to ship orders, and we do as a matter of course use a credit card processing company to bill users for goods and services.
By accepting this Privacy Policy, you also understand and agree that HappyFresh may disclose, transfer, provide, and share your Personal Information to third parties to our third party partner for the purpose of fraud prevention. We believe this purpose will help us to give better services and convenience for you.
We may also share your Personal Information as described in Sections 5 and 12 below. Except as provided above, and in Sections 5 and 12 below, we will not release your Personal Information to a third party unless you have granted us permission to do so.

However, if you wish to “opt out” from this feature, please see Section 10 of this Privacy Policy.
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบสนองต่อคำขอ การประมวลผลและการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า การยืนยันคุณสมบัติของท่านต่อผลิตภัณฑ์และบริการบางรายการ การเรียกเก็บเงิน การปรับปรุงบริการของเรา การให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ออกแบบมาเพื่อท่านโดยเฉพาะ การติดต่อสื่อสารกับท่าน รวมไปถึงการแจ้งข้อเสนอพิเศษและส่วนลดกับท่าน ในบางโอกาส เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการส่งสินค้าตัวอย่างที่อาจจะแตกต่างไปจากที่ท่านเคยทำการสั่งซื้อ

เราอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่น

 • เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเมื่อมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติงานได้
 • เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรทางธุรกิจ ฝ่ายโฆษณา บริษัทจัดงานหรือสปอนเซอร์ที่อาจสื่อสารกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำแบบสำรวจ จัดอันดับ วิจารณ์และวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
 • เพื่อแจ้งและเชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยพันธมิตรทางธุรกิจของเรา สปอนเซอร์หรือฝ่ายโฆษณาของเรา
 • เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างบริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ สาขาและหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรมหรือโปรโมชั่น
 • เพื่อรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเข้ากับข้อมูลที่เรารวบรวมจากผู้ให้บริการ บุคคลที่สามหรือคุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและเพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือบริการของเราและบริการของบุคคลที่สาม
 • เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ โปรโมชั่น ส่วนลดสินค้าหรือบริการที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ
 • เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทของอุปกรณ์ ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ โปรไฟล์และข้อมูลการใช้บริการ) เพื่อตรวจสอบและป้องกันกิจกรรมและ / หรือพฤติกรรมที่เราถือว่าเป็นการฉ้อโกง
 • เพื่อป้องกันกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพของเรา

โดยการยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านเข้าใจและยอมรับว่า HappyFresh อาจจะเก็บ รวบรวม บันทึก เขียน จัดกลุ่ม แบ่งกลุ่ม แยกประเภท คัดลอก ทำซ้ำ เข้าถึง อ่าน ใช้และวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและอาจเปิดเผย โอนย้าย ให้และแบ่งปัน ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามเมื่อมีความจำเป็นหรือเพื่อให้ทำให้คำสั่งซื้อของท่านหรือการชำระเงินของท่านเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น เราอาจจะใช้บุคคลที่สามในการส่งสินค้าบางรายการและเราอาจใช้ระบบจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตของหน่วยงานนั้นในการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการจากลูกค้า
การยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านเข้าใจและยอมรับอีกว่า HappyFresh อาจจะเปิดเผย โอนย้าย ให้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรของเราในการป้องกันการทุจริต เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้เราให้บริการที่ดีและสะดวกสบายขึ้นสำหรับท่าน
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่แจ้งไว้ในข้อ 5 และข้อ 12 ท้ายนี้ เว้นแต่ข้อมูลตามที่ท่านได้ระบุไว้ข้างต้น และในข้อ 5 และข้อ 12 ท้ายนี้ เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากท่าน

อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการที่จะ “ไม่เข้าร่วม” คุณลักษณะนี้ กรุณาดูเพิ่มเติมที่ ข้อที่ 10 ใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

3. Sharing of Personal Information
3. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
In addition to Section 2 above, we share demographic information with our partners and advertisers on an anonymous and aggregate basis. This type of data is not readily linked to any personally identifiable information. We work closely with third parties to bring you our services. We share information when another company is involved in the transaction so that company can perform its functions.
นอกจากวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวในข้อ 2. ข้างต้น เรามีการแบ่งปันข้อมูลทางประชากรศาสตร์ให้คู่ค้าของเรารวมทั้งหน่วยงานโฆษณาต่างๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่ไม่มีการระบุชื่อของลูกค้า อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวมิได้ถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับข้อมูลส่วนใดๆที่บ่งชี้อัตลักษณ์ส่วนบุคคลทั้งสิ้น การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเป็นไปเพื่อการให้บริการท่าน และเราจะแบ่งปันข้อมูลก็ต่อเมื่อบุคคลที่สามมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในส่วนนั้นๆเท่านั้น

4. Data controller
4. ผู้ควบคุมข้อมูล
4.1.The information for which HappyFresh is the data controller, HappyFresh shall be the data controller of the master data you enter in connection with your creation of a profile or registration for newsletters, i.e. your name, your password and your email address, as well as registration of your IP address. Furthermore, HappyFresh shall be the data controller of the information which is protected, secured, and appropriately disclosed to other services.
4.1 ข้อมูลที่ HappyFresh เป็นผู้ควบข้อมูลนั้น HappyFresh จะเป็นผู้ควบข้อมูลหลักซึ่งท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง โดยจะเกี่ยวข้องกับการสร้างประวัติส่วนตัวหรือการลงทะเบียนรับจดหมายข่าวต่างๆ ได้แก่ ชื่อ รหัสผ่าน อีเมล และการลงทะเบียน IP address ของท่าน อีกทั้ง HappyFresh จะเป็นผู้ควบข้อมูลที่ปกป้อง ควบคุมและเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมกับบริการอื่น
4.2. The information for which you are the data controller. You shall be data controller of the content you choose to disclose on the Website or App and for the data disclosed on your profile on Social Networks, which is the consequence of the connection of your profile on the Website or App with your profile on the Social Network.
4.2 ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ควบคุมข้อมูลนั้น ท่านจะเป็นผู้ควบคุมเนื้อหาข้อมูลที่ท่านเลือกที่จะเปิดเผยบนเว็บไซต์และแอพและข้อมูลประวัติส่วนตัวที่เปิดเผยใน Social Network ทั้งนี้เป็นผลจากการเชื่อมต่อประวัติส่วนตัวในเว็บไซต์และแอพกับประวัติส่วนตัวของท่านใน Social Network
4.3. Links to websites
4.3 การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
The Website contains links to other websites. Note that by clicking such links you will be transferred to other websites for which HappyFresh is not the data controller nor responsible to its security. We thus recommend that you always read the personal data policy of those websites, as their procedure for collecting and processing personal data may be different from ours.
เว็บไซต์นี้มีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โปรดทราบว่าในการกดลิงค์นั้น ท่านจะถูกนำไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ ที่ HappyFresh ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น เพราะนโยบายและกระบวนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะมีความแตกต่างกันกับเว็บไซต์ของเรา

5. Data processor
5. การประมวลผลข้อมูล
HappyFresh uses an external company for maintaining the technical operation of the Website. This company is the data processor with regards to the personal data for which HappyFresh is the data controller.
By accepting this personal data policy, you accept that HappyFresh also allows the Personal Information for which you are the data controller be processed by the same data processor.
The data processor shall solely act according to instructions from HappyFresh. By accepting these terms and conditions, you authorize HappyFresh to give such instructions to the data processor which are necessary for the processing of Personal Information in accordance with this personal data policy and for the purpose of use of the Website or App.
The data processor has made necessary technical and organizational safety measures against the information being accidentally or illegally destroyed, lost or deteriorated, and against the information being leaked out to unauthorized persons, is misused or in other ways or is processed in violation with the act on processing of personal data. On your request – and against remuneration of the data processor’s current hourly rates at any time for such work – the data processor shall supply you with sufficient information to demonstrate that the above-mentioned technical and organizational safety measures have been made.
HappyFresh may now or in the future process and / or store personal data in the U.S. If you access or use the Website from a location outside of the U.S., you consent to the transfer, storage and processing of your personal data in the U.S.
HappyFresh ใช้หน่วยงานภายนอกในการดำเนินการทางเทคนิคของเว็บไซต์ ซึ่งหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง HappyFresh เป็นผู้ควบคุมข้อมูล ทั้งนี้ ในการยอมรับเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนบุคคลข้างต้น ท่านอนุญาตให้ HappyFresh สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านเป็นผู้ควบคุมข้อมูลเองถูกประมวลผล โดยผู้ประมวลผลข้อมูลนั้น
ผู้ประมวลผลข้อมูลจะดำเนินการใดๆ ตามที่ HappyFresh กำหนดเท่านั้น ยกเว้นคำสั่งนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในส่วนนี้หมายถึงการอนุญาตให้ HappyFresh สามารถให้คำสั่งนั้นแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลซึ่งจำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตานโยบายความเป็นส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการใช้เว็บไซต์หรือแอพ
ผู้ประมวลผลข้อมูลได้จัดให้มีมาตรการป้องกันทางเทคนิคและมาตรการป้องกันภายในองค์กรเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันการที่ข้อมูลถูกทำลายทั้งโดยบังเอิญและโดยความตั้งใจ สูญหายหรือความเสียหาย รวมทั้งป้องกันการที่ข้อมูลรั่วไหลแก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ถูกใช้โดยไม่ถูกต้องหรือโดยการอื่น หรือถูกประมวลผลโดยละเมิดกับกฎการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ เมื่อได้รับคำขอจากท่าน ผู้ประมวลผลข้อมูลจะให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อแสดงให้เห็นถึงการที่มาตรการป้องกันทางเทคนิคและมาตรการป้องกันภายในองค์กรข้างต้นได้ถูกจัดทำแล้ว โดยท่านต้องชำระค่าตอบแทนแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลตามอัตรารายชั่วโมงสำหรับงานนั้น
HappyFresh อาจทำการประมวลผลและ/หรือเก็บรักษาข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การเข้าใช้เว็บไซต์จากพื้นที่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาจะถือว่าท่านยินยอมและอนุญาตให้มีการถ่ายโอน เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประเทศสหรัฐอเมริกา

6. Security measures
6. การประเมินความปลอดภัยในการรักษาข้อมูล
HappyFresh will use commercially reasonable efforts to see that the recorded data, including the Personal Information, under its control is handled using appropriate security measures. HappyFresh regularly audits its system for possible vulnerabilities and attacks. However, since the internet is not a 100% secure environment, HappyFresh cannot ensure or warrant the security of information you transmit to HappyFresh. Personal Information be encrypted, and HappyFresh, therefore, advises you not to communicate any confidential information through these means.
HappyFresh จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ที่จะควบคุมระดับความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยการใช้มาตรการที่เหมาะสม นอกจากนี้ HappyFresh ยังมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบรักษาข้อมูล เพื่อตรวจจับจุดบกพร่องและการถูกโจมตีอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมบนอินเตอร์เน็ตนั้นไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้ 100% HappyFresh จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านมายัง HappyFresh ได้ทั้งหมดเช่นกัน นอกจากนี้ ข้อมูลที่จัดส่งผ่านเว็บไซต์หรือแอพของเราไม่ได้ถูกซ่อนรหัสเอาไว้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านงดเว้นการสื่อสารข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับบนหน้าเว็บไซต์ของเรา

7. This website uses cookies and in the following we describe what cookies we use and for what purposes.
7. เว็บไซต์ของ HappyFresh ใช้ระบบคุกกี้และการใช้งานและวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้มีดังนี้
By using our website, you accept that we use cookies as described in the following.
โดยการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ท่านยอมรับการที่เราใช้ระบบคุกกี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1. What is a cookie?
7.1 คุกกี้คืออะไร?
Cookies are small information units which the Website places on your computer’s hard disk, on your tablet or on your smartphone. Cookies contain information that the Website uses to make the communication between you and your web browser more efficient. The cookie does not identify you as an individual user but identifies your computer or device.
There are two types of cookies – session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary bits of information which are deleted when you exit your web browser. Persistent cookies are more permanent bits of information that are stored and remain on your computer or device until they are deleted. Persistent cookies delete themselves after a certain period of time but are renewed each time you visit the website. The Website uses session cookies and persistent cookies.
คุกกี้คือ หน่วยข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งข้อมูลไปยังฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ แท๊บเลท หรือสมาร์ทโฟนของท่าน โดยคุกกี้จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เว็บไซต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างท่านและเว็บเบราเซอร์ที่ท่านใช้ ทั้งนี้ คุกกี้จะไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของท่านได้ แต่จะสามารถระบุได้แค่คอมพิวเตอร์หรือเครื่องอุปกรณ์ของท่านเท่านั้น
คุกกี้จะมีสองประเภทคือคุกกี้ชั่วคราวและคุกกี้ถาวร คุกกี้ชั่วคราวคือชุดของหน่วยข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บไว้ชั่วคราวซึ่งจะถูกลบเมื่อออกจากเว็บบราวเซอร์นั้นๆ ส่วนคุกกี้ถาวรจะถูกเก็บไว้นานกว่าในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอุปกรณ์จนกว่าจะถูกลบ ซึ่งคุกกี้ถาวรจะทำการลบข้อมูลตัวเองหลังจากเก็บไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่ข้อมูลจะถูกดึงกลับทุกครั้งที่ท่านเข้าเว็บไซต์นั้นๆ อีกครั้ง ซึ่งเว็บไซต์ HappyFresh ใช้คุกกี้ทั้งสองประเภท
7.2. What type of cookies do we use and for what purposes? We use cookies for
7.2 ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ และวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อ
7.2.1. Statistics:
7.2.1. วัตถุประสงค์ทางสถิติ
Measuring the Website traffic i.e. number of visits on the Website, which domains the visitors come from, which pages the visitors visit on the Website and in which overall geographical area the visitors are located.
วัดข้อมูลสถิติของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้เยี่ยมชมเข้าเว็บจากที่ไหน หน้าเว็บไหนที่มีผู้เข้าชม และบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์อาศัยอยู่
7.2.2. Improvement of the functionalities of the Website:
7.2.2. ปรับปรุงการปฎิบัติงานของเว็บไซต์
Optimizing your experience with the Website, which includes remembering your user ID and password when you return to the Website so you do not have to log in again.
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างประสบการณ์ของท่านบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อกลับมาใช้เว็บไซต์อีกโดยไม่ต้องเข้ารหัสใหม่
7.2.3. Connect with Social Media:
7.2.3. เชื่อมต่อกับโซเชี่ยลมีเดีย
We give you the possibility of connecting with Social Media, such as Facebook.
เราให้ท่านสามารถเชื่อมต่อกับโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ ได้ เช่น เฟซบุ๊ค เป็นต้น
7.2.4. Targeted advertisement:
7.2.4. โฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
Displaying specific advertisements on the Website which we believe you will find interesting.
แสดงเฉพาะโฆษณาที่เราเชื่อว่าตรงกับความสนใจของท่าน
7.3. Third party cookies
7.3 ใช้คุกกี้จากบุคคลที่สาม
Our Website use cookies from the following third parties:
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ดังนี้
7.3.1. Google Analytics: for statistical purposes. You can decline cookies from Google Analytics by clicking on this link:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
7.3.1. Google Analytics: ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางสถิติ ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกคุกกี้จาก Google Analytics ได้โดยคลิก ที่ลิงค์ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
7.3.2. Mixpanel: for statistical purposes. You can decline cookies from Mixpanel by clicking on this link: https://mixpanel.com/optout
7.3.2. Mixpanel :ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางสถิติ ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกคุกกี้จาก Mixpanel ได้โดยคลิก ที่ลิงค์ https://mixpanel.com/optout
7.3.3. Facebook: Set by Facebook only if you interact with the Facebook plugin or are already logged into Facebook from other sources for the purpose of connecting and integrating with them.
7.3.3. Facebook : การตั้งค่าส่วนนี้เป็นการดำเนินการจาก Facebook โดยตรง ซึ่งการเชื่อมต่อกับ Facebook จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานหรือลงชื่อเข้าใช้ Facebook จากแหล่งอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อข้อมูล
7.3.4. Twitter: Set by Twitter only if you interact with the Twitter plugin or are already logged into Twitter from other sources for the purpose of connecting and integrating with them.
7.3.4. Twitter: การตั้งค่าส่วนนี้เป็นการดำเนินการจาก Twitter โดยตรง ซึ่งการเชื่อมต่อกับ Twitter จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานหรือลงชื่อเข้าใช้ Twitter จากแหล่งอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อข้อมูล
7.3.5. Google+: Set by Google only if you interact with the Google+ plugin or are already logged into Google from other sources for the purpose of connecting with them.
7.3.5. Google+:การตั้งค่าส่วนนี้เป็นการดำเนินการจาก Google+ โดยตรง ซึ่งการเชื่อมต่อกับ Google+ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานหรือลงชื่อเข้าใช้ Google+: จากแหล่งอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อข้อมูล
7.3.6. Google ads: for the purpose of displaying relevant advertisements.
7.3.6. Google ads: เพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกแสดงโฆษณาที่เหมาะสม
7.4. Deletion of cookies
7.4 การลบคุกกี้
If you want to delete the cookies already on your equipment, you can, if you use a PC or a more recent browser, press CTRL + SHIFT + DELETE simultaneously. If the shortcuts do not work on your browser, please visit the support page for the browser in question. Please note that our Website will not work in its full extend if you delete the cookies.
หากท่านต้องการลบคุกกี้ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์ของท่าน สามารถทำได้ตามวิธีดังนี้
PC หรือ เบราเซอร์ที่กำลังถูกใช้งาน: กด CTRL + SHIFT + DELETE พร้อมกัน แต่หากวิธีนี้ไม่ได้ผลในหน้าเบราเซอร์ ให้ลองเข้าไปที่หน้า support ของเบราเซอร์นั้นๆ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราอาจจะใช้งานได้ไม่สมบูรณ์หากคุกกี้ถูกลบ

8. Lost or Stolen Information
8. กรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือถูกขโมย
You must promptly notify us if your credit card, user name, or password is lost, stolen, or used without permission. In such an event, we will note that you have cancelled your credit card number, user name, or password in our system and will update our records accordingly
กรณีที่ท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น บัตรเครดิต ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เกิดการสูญหาย ถูกขโมยหรือถูกใช้โดยบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันที ซึ่งในกรณี้นี้เราจะถือเป็นการยกเลิกข้อมูลบัตรเครดิต ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านในระบบของเรา และบันทึกข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้น

9. Access, correction and deletion
9. การเข้าถึง การแก้ไข และการลบข้อมูล
9.1. Access
9.1 การเข้าถึงข้อมูล
Upon written request to HappyFresh via the contact information stated in section 10, HappyFresh shall inform you of the purpose of the processing; who receives the information and from where the information originates.
Requests regarding the above shall only be processed if more than 6 months have lapsed since your previous request, unless you can substantiate a special interest in obtaining the information earlier.
เมื่อคำขอที่เป็นลายลักอักษรณ์ถูกส่งมายัง HappyFresh ผ่านข้อมูลการติดต่อตามข้อที่ 10. HappyFresh จะแจ้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ รายนามผู้รับข้อมูล และที่มาของข้อมูล
กรณีที่ท่านเคยส่งคำขอให้เราแล้ว การดำเนินการตามคำขอข้างต้นจะสามารถดำเนินการได้ภายหลังจากผ่านไป 6 เดือนนับจากการยื่นคำขอครั้งก่อนเท่านั้น เว้นแต่ท่านมีหลักฐานที่แสดงความจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลเร็วขึ้น
9.2. Correction and deletion
9.2 การแก้ไขและการลบข้อมูล
If you discover that the information which HappyFresh as the data controller process on you is incorrect or misleading, HappyFresh shall make the correction hereof on your request. We recommend that you – if possible – make the correction of such errors yourself.
You may at any time correct or delete any content and information on the Website for which you are the data controller, cf. Section 4.2. If your personal data change, or if you no longer wish to appear on the Website, you may update or delete the information by logging on to your user profile. When your profile is deleted, all the data associated with your user profile is deleted.
หากคุณพบว่าข้อมูลที่ HappyFresh เป็นผู้ควบคุมไม่ถูกต้องหรือผิดความหมาย ทาง HappyFresh ยินดีที่จะแก้ไขข้อมูลตามที่ท่านร้องขอ ซึ่งหากเป็นไปได้ เราขออนุญาตแนะนำให้ท่านแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วยตนเอง ถ้าเป็นไปได้
ท่านสามารถแก้ไขหรือลบเนื้อหาหรือข้อมูลบนเว็บไซต์ซึ่งท่านเป็นผู้ควบคุมข้อมูลเมื่อไรก็ได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมดังข้อ 4.2)
หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเปลี่ยนแปลงไป หรือท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลแสดงในหน้าเว็บไซต์ ท่านสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลของท่านโดยการล๊อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของท่าน กรณีบัญชีผู้ใช้ของท่านถูกลบ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของท่านจะถูกลบด้วยเช่นกัน

10. How to limit the use of your information
10. การจำกัดการใช้ข้อมูลของท่าน
Our users are given the opportunity to “opt-out” of having their information used for purposes not directly related to placement, processing, fulfillment or delivery of a product order at the point where we ask for the information. If you prefer to “opt out” and not have us send you material we think may be of interest to you, such as product information, product samples, and promotional mailings/e-mails from us and sites and companies we own, then you can notify us in one of the following two ways:
ผู้ใช้งานของเราจะได้รับโอกาสในการ “ยกเลิก” สิทธิในการให้ใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อการซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสั่งซื้อ การประมวลผล การปฏิบัติตาม หรือการจัดส่งสินค้าในขณะที่เราขอข้อมูล หากท่านต้องการที่จะ “ยกเลิก” และไม่ให้เราส่งข้อมูลที่เราคิดว่าท่านอาจจะสนใจ เช่น ข้อมูลสินค้า สินค้าตัวอย่าง และจดหมายหรืออีเมลโฆษณาต่างๆ จากเรา จากเว็บไซต์ และจากหน่วยงานของเรา ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้เราทราบได้โดยสองช่องทาง
10.1. Writing to us at: HappyFresh (Thailand) Co., Ltd. 140 One Pacific Place Building, 10th Floor, Room No. 1001, Sukhumvit Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok, or any other places that we will inform you from time to time.
10.1 ติดต่อเราทางไปรษณีย์ได้ที่ บริษัท แฮปปี้เฟรช (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ “140 อาคารวัน แปซิฟิค เพลส ชั้น 10 ห้องเลขที่ 1001 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร” หรือที่อยู่อื่นตามที่เราจะแจ้งเป็นคราวๆ ไป
10.2 Emailing us at: support.thailand@happyfresh.com
10.2. ติดต่อเราได้ทางอีเมลที่ support.thailand@happyfresh.com

11. Changes in the privacy policy
11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
HappyFresh may at any time and without notice make changes to its Privacy Policy with future effect. We will make an effort to provide reasonable advance notice of any such changes. HappyFresh shall inform the users of the Website or App of such changes when the users log on to the Website or App. You agree that the continued use of the Website or App after any posted modified version of the Privacy Policy is your acceptance of and consent to the modified Privacy Policy.
HappyFresh อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามอย่างดี่ที่สุดในการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนี้ HappyFresh จะแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแอพทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อผู้ใช้งานล๊อกอินเข้าสู่เว็บไซต์หรือแอพ ท่านตกลงว่าการที่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับและยินยอมรับนโยบายใหม่นั้น

12. Disclosure Required by Law
12. การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
We may disclose Personal Information when required by law or when we believe in good faith that such action is necessary in order to conform to the edicts of the law or comply with a court order or legal process served upon HappyFresh or any of its officers or principals. Furthermore, we may disclose Personal Information which is of research or statistic interests and of the general public interests, for the prevention or protection of a person’s life, body or health from danger, opened to the general public with direct or implied consent of the data owner, for the necessity of complying with contractual obligations of which the data owner is the counterparty or of complying with the data owner’s request before entering into the contract thereof, for the necessity of the data controller to carry out missions for the general public interests, for the necessity of the lawful interests of the data controller or other persons or juristic persons apart from the data controller, unless such interests are less important than the fundamental rights of the personal data owner to their data, for the data controller to comply with the law or State power, and other cases as prescribed under the law. We further reserve the right to disclose such information when HappyFresh reasonably believes that it is needed to identify, contact, or bring legal action against a party who may be violating HappyFresh Terms of Condition or may be causing injury to or interference with HappyFresh rights or property, registered customers or potential customers of HappyFresh, or anyone else that could be harmed by such activities.
เราอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อใดก็ตามที่เราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมาย คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับกับ HappyFresh หรือเจ้าหน้าที่ หรือหลักการของ HappyFresh นอกจากนี้ เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการนั้นไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยตรงหรือโดยปริยายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลซึ่งเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น ข้อมูลซึ่งเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลซึ่งเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้อำนาจรัฐของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎหมาย นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ทาง HappyFresh เชื่อว่ามีความจำเป็นสำหรับการบ่งชี้ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ที่ทำการล่วงละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ HappyFresh หรือ ผู้สร้างความเสียหายและแทรกแซงสิทธิและทรัพย์สินของ HappyFresh รวมทั้งลูกค้าที่เป็นสมาชิกหรือบุคคลที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของ HappyFresh หรือบุคคลอื่นๆ ที่ได้ผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

13. Inquiries regarding the Website or the privacy policy
13. ข้อสอบถามอี่นๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว
In case of inquiries regarding HappyFresh’s Privacy Policy, our processing of personal data, correction of data or your relations to us in general, you are welcome to contact HappyFresh by email at support.thailand@happyfresh.com.
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HappyFresh การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขข้อมูล หรือความสัมพันธ์โดยทั่วไปของท่านกับเรา ท่านสามารถติดต่อ HappyFresh ได้ที่อีเมล support.thailand@happyfresh.com