Terms

Please read the terms and conditions (“Terms and Conditions”) set out below carefully before ordering any Goods or Services from this Website. By ordering any Goods or Services from this Website, by phone, or by our mobile applications, you agree to be bound by these Terms and Conditions.

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ด้านล่างก่อนการสั่งซื้อจากเวบไซต์ จากโทรศัพท์ หรือจากแอพพลิเคชั่น ซึ่งท่านตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

1. Introduction

HappyFresh (Thailand) Co., Ltd. (“HappyFresh”) (0-1055-58079-23-1) is a limited liability company incorporated and existing under the laws of Thailand, with a business address at No.140 One Pacific Place, Level 10,Room 1001, Sukhumvit Rd.,Klongtoey,Bangkok 10110, the owner and operator of happyfresh.com (“HappyFresh”).

THE PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

1. แนะนำองค์กร

บริษัท แฮปปี้เฟรช (ประเทศไทย) จำกัด (“แฮปปี้เฟรช”) (0-1055-58079-23-1) เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ซึ่งมีที่ตั้งทางธุรกิจอยู่ที่ เลขที่ 140 อาคาร วัน แปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 1001 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ประกอบการของ happyfresh.com (“HappyFresh”)

คณะบุคคลในที่นี้มีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้:

2. Definitions

2. คำนิยาม

2.1 “Agreement” refers to this agreement [“Terms and conditions”], the Privacy Policy, any order form, and the payment instructions provided;

2.1 “ข้อตกลง” หมายถึง ข้อตกลงนี้ [“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”] นโยบายความเป็นส่วนตัวแบบฟอร์มการสั่งซื้อใด ๆ และวิธีการชำระเงินที่มีให้;

2.2 “App” refers to the installable mobile application of www.happyfresh.com;

2.2 “App” หมายถึง การติดตั้งโปรแกรมบนมือถือของ www.happyfresh.com;

2.3 “Checkout” refers to completion of the cart checkout process on our App/Website that results in an Order confirmation;

2.3 “เช็คเอาท์” หมายถึง การเสร็จสิ้นของกระบวนการนำสินค้าในตะกร้าไปเพื่อชำระเงินบนแอปฯ /เว็บไซต์ของบริษัทฯ  ซึ่งมีผลเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อ

2.4 “Customer” refers to any person, firm, company or body registered with HappyFresh to place an Order on the Website and/or App;

2.4 “ลูกค้า” หมายถึง บุคคล กิจการ บริษัทหรือหน่วยงานใดๆ ที่ลงทะเบียนกับแฮปปี้เฟรชเพื่อยื่นคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปฯ

2.5 “Delivery” refers to goods and any form of delivery service

2.5 “การจัดส่ง” หมายถึง สินค้าและรูปแบบของการบริการจัดส่งสินค้าที่มีให้โดยผู้ค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ;

2.6 “Goods” means the consumer products which are on sale, including but not limited to groceries and daily needs for consumer use and / or consumption and which are made available through the Platform.

2.6 “สินค้า” หมายถึง สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการขายในร้านค้าปลีกโดยผู้ค้าปลีก ซึ่งอาจหมายสินค้าประเภทของชำและสินค้าตามความต้องการในชีวิตประจำวันสำหรับการใช้งานของผู้บริโภคและ / หรือการบริโภคที่มีการกระทำผ่านอาคารสถานที่ของสินค้าเหล่านั้น จากข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น HappyFresh มีดุลยพินิจสิทธิขาดที่จะไม่รวมถึงสินค้าที่เฉพาะเจาะจงบางชนิดลงบนแพลตฟอร์ม;

2.7 “Independent Contractor” refers to any third party individual rider or rider company engaged by the Company to provide delivery service;

2.7 “ผู้รับจ้างอิสระ” หมายถึง ผู้ขับขี่ที่เป็นบุคคลภายนอกหรือบริษัทใดๆ ที่บริษัทได้ว่าจ้างเพื่อให้บริการขนส่ง

2.8 “Opening Hours” means any time and day during which a Premise is open to the general public;

2.8 “เปิดบริการ” หมายถึง เวลาและวันที่ในระหว่างที่สถานที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไป

2.9 “Participating Retailer” is a third party, which is cooperating with HappyFresh to supply the Goods and Services;

2.9 “ผู้ค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ” คือ บุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้ความร่วมมือกับ HappyFresh ในการจัดหาสินค้าและบริการ;

2.10 “Platform” means www.happyfresh.com, an internet domain property registered under HappyFresh’s name and any mobile or web application providing access to the same;

2.10 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง www.happyfresh.com, สถานที่ให้บริการโดเมนอินเทอร์เน็ตที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อ HappyFresh และแอ็พพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือหรือเว็บไซท์ที่สามารถเข้าถึงได้ภายใต้ชื่อเดียวกัน;

2.11 “Privacy Policy” means the agreement as displayed on this site, governing how we collect and store data;

2.11 “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง ข้อตกลงที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ หมายรวมถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

2.12 “Service” or “Services” refers to which we may supply and you may request from our Website or App;

2.12 “การบริการ” หรือ “บริการ” หมายถึง การที่เราอาจจัดหาและท่านอาจร้องขอจากเว็บไซต์หรือแอ็พพลิเคชั่นของเรา;

2.13 “Service Fee” refers to the delivery charges and shopper fees that you will be charged upon placing an Order with HappyFresh;

2.13 “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมผู้ซื้อซึ่งท่านจะถูกเรียกเก็บเมื่อท่านทำคำสั่งซื้อกับแฮปปี้เฟรช

2.14 “Total Bill” refers to the total price for Delivery, Goods or Services ordered, including any other charges or taxes, that shall be charged to you upon completion of your Delivery;

2.14 “ยอดรวม” หมายถึง ราคารวมของการจัดส่ง สินค้า หรือ การบริการ ซึ่งรวมภาษีขายที่เกี่ยวข้อง

2.15 “We”, “Us”, “Our”, “HappyFresh”, all reference to the company;

2.15 “เรา”, “เรา”, “ของเรา”, “HappyFresh” ซึ่งทั้งหมดนี้อ้างอิงถึงบริษัท

2.16 “Website” refers to www.happyfresh.com or any subdomain thereof on which we offer our Goods and Services

2.16 “เว็บไซต์” หมายถึง www.happyfresh.com หรือโดเมนย่อยใด ๆ ที่เรานำเสนอสินค้าและบริการของเรา

2.17 “You”, “Your”, “Yours” refer to you, the person accessing this Website or App to order Goods and Services from the Website or App or any other way to order from HappyFresh;

2.17 “ท่าน”, “ของท่าน”, “ของของท่าน” หมายถึง ท่านซึ่งเป็นผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์หรือแอ็พพลิเคชั่นนี้เพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์หรือแอ็พพลิเคชั่น หรือการใช้วิธีอื่นใดที่จะสั่งซื้อจาก HappyFresh;

3. Ordering

3. การสั่งซื้อ

3.1 For the Supply of Goods and Services from this Website any contract is between you and HappyFresh. You agree to provide us with the correct required information and warrant that the provided information is correct and complete during the time of order. You also warrant that the credit or debit card details that you provide are for your own credit or debit card and that you have sufficient funds to make the payment.

3.1 ข้อตกลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการจัดหาผลิตภัณฑ์ค้าปลีกผ่านทางเว็บไซต์หรือแอ็พพลิเคชั่นนี้ที่มีระหว่างท่านและผู้ค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ; สำหรับอุปทานของสินค้าและบริการจากเว็บไซต์นี้ สัญญาใดๆก็ตามจะเป็นตามที่ตกลงระหว่างท่านและ HappyFresh ท่านตกลงที่จะให้เรามีข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องและรับรองว่าข้อมูลที่ให้มานั้นถูกต้องและสมบูรณ์ในช่วงเวลาของการสั่งซื้อ นอกจากนี้ ท่านยังรับรองว่ารายละเอียดของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ท่านให้มานั้นเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านเองและรับรองว่าท่านมีจำนวนเงินเพียงพอที่จะชำระค่าสินค้า

3.2 We reserve the right to cancel your Order and/or deny you access to our services should any of these required information be found to be incomplete and/or invalid and/or for any reason at any time. This is done at our sole discretion and reasons need not be assigned. You fully agree and understand that your remedy as a Customer in the event of any cancellation is the refund of the amount paid by you in respect of such cancelled transaction. HappyFresh shall not be responsible for additional compensation and you shall have no right to insist on the completion of your Order and/or delivery of the Order.

3.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน และ/หรือ ปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าถึงการให้บริการของบริษัทฯ  หากพบว่าข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ และ/หรือ ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดในเวลาใดๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องระบุเหตุผล ท่านยอมรับและเข้าใจว่า ในกรณีที่มีการยกเลิกใดๆ ท่านจะได้รับการเยียวยาในฐานะลูกค้าโดยได้รับเงินที่ท่านชำระมาสำหรับธุรกรรมที่ถูกยกเลิกดังกล่าวคืน แฮปปี้เฟรชจะไม่รับผิดชอบสำหรับการชดเชยเพิ่มเติมใดๆ และท่านไม่มีสิทธิยืนกรานที่จะดำเนินการกับคำสั่งซื้อของท่าน และ/หรือ การส่งสินค้าที่สั่งซื้อดังกล่าวให้เสร็จสิ้น

3.3 The Goods delivered are for your use and not for resale. You warrant that you are not acting as an agent for a third party.

3.3 สินค้าที่ถูกส่งมอบนั้นจะมีไว้สำหรับการใช้งานของท่านและไม่ได้มีไว้สำหรับการขาย ท่านรับรองว่าท่านจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับบุคคลที่สาม

3.4 You warrant that you are at least 20 Years of age when you order any Goods or Services through this website; you agree to present valid identification, if requested during delivery, to prove your age.

3.4 คุณรับรองว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีเมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเวบไซด์ คุณยินยอมที่จะแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ หากมีการร้องขอในระหว่างการจัดส่ง เพื่อยืนยันอายุของท่าน

3.5 By law, purchasers of alcoholic beverages must be at least twenty (20) years of age and not unconsciously drunk upon delivery. Furthermore, you may not purchase alcoholic beverages for anyone who is under the age of twenty (20). We will require you to present valid identification every time you purchase alcohol. If you cannot present valid identification at the time of delivery the merchandise will be returned by us, and you will be billed for the service fee. We also reserve the right to terminate the customers’ order if he/she is or deemed to be unconsciously drunk upon delivery.

3.5 ตามกฎหมายผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่ต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีและไม่อยู่ในสภาพมึนเมาจนไม่มีสติเมื่อสินค้ามาจัดส่ง นอกจากนี้ คุณไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปี คุณต้องแสดงแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการทุกครั้งเมื่อมีการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากคุณไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวได้เมื่อมีการจัดส่ง สินค้าจะถูกตีกลับโดยบริษัทและคุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ เราขอสงวนสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่ผู้ส่งซือสินค้ามีอาการมึนเมาจนไม่มีสติในระหว่างการจัดสินค้า

3.6 When ordering from this Website you may be required to provide an email address and password. You must ensure that you keep the combination of these details secure and do not provide this information to a third party.

3.6 เมื่อทำการสั่งซื้อจากเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องระบุที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน ท่านต้องแน่ใจว่าท่านจะเก็บรักษารายละเอียดเหล่านี้ไว้เป็นความลับและไม่ได้ให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สาม

3.7 Only one (1) HappyFresh account is allowed for each registered phone number. Additional accounts may be allowed at our discretion. Furthermore, the number of devices you may use to log into your HappyFresh account may also be subject to limitations.

3.7 หมายเลขโทรศัพท์แต่ละหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้จะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีของแฮปปี้เฟรชเพียง หนึ่ง (1) บัญชีเท่านั้น บัญชีเพิ่มเติมอาจได้รับอนุญาตให้มีได้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ  นอกจากนั้น อาจมีการจำกัดจำนวนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านจะใช้งานเพื่อเข้าสู่บัญชีของแฮปปี้เฟรชของท่าน

3.8 HappyFresh has absolute discretion and rights to refuse registration of any account and to terminate the registration of any account for any reason whatsoever.

3.8 แฮปปี้เฟรชมีดุลยพินิจและสิทธิ์โดยเด็ดขาดที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนสำหรับบัญชีใดๆ และยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด

3.9 We consider the following actions as wrongful use of HappyFresh account, including but not limited to:

i. Usage of account for any illegal activities in accordance to the laws of Thailand; and/or

ii. Usage of account for commercial or non-domestic purposes; and/or

iii. Usage of multiple HappyFresh accounts for purchases related to HappyFresh promotions; and/or

iv. Creation of account on behalf of another person or entity without their authorization.

3.9 บริษัทฯ ถือว่าการกระทำดังต่อไปนี้เป็นการใช้บัญชีแฮปปี้เฟรชโดยมิชอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ก. การใช้บัญชีเพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ ตามกฎหมายไทย และ/หรือ

ข. การใช้บัญชีในเชิงการค้าหรือที่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือน และ/หรือ

ค. การใช้บัญชีแฮปปี้เฟรชหลายบัญชีเพื่อทำการซื้อสินค้าที่มีโปรโมชั่นของแฮปปี้เฟรช และ/หรือ

ง. การสร้างบัญชีในนามของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.10 In the event that: (i) our systems detect multiple accounts being linked to your phone number; (ii) wrongful use of HappyFresh accounts as detailed in Clause 3.5; (iii) payment methods that we deem suspicious; (iv) multiple instances of payment failure; or (v) any of the information given is incomplete, invalid, false or wrongful, we reserve the right to:

i. Cancel any of your current or future Orders;

ii. Immediately terminate your access to our Services without further reference to you;

iii. Suspend your HappyFresh account and/or payment accounts indefinitely; and

iv. Immediately cease all further communication with you.

3.10 ในกรณีที่: (1) ระบบของบริษัทฯ ตรวจพบบัญชีหลายบัญชีเชื่อมต่อไปยังโทรศัพท์ของท่าน (2) การใช้บัญชีแฮปปี้เฟรชโดยมิชอบตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 (3) วิธีการชำระเงินที่บริษัทฯ เห็นว่าน่าสงสัย (4) มีการชำระเงินล้มเหลวหลายครั้ง หรือ (5) ข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้ไว้ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

ก. ยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านในปัจจุบันหรือในอนาคต

ข. ไม่ให้ท่านเข้าถึงการให้บริการของบริษัทฯ ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

ค. ระงับบัญชีแฮปปี้เฟรช และ/หรือ บัญชีที่ใช้ชำระเงินของท่าน โดยไม่จำกัดระยะเวลา และ

ง. ยุติการติดต่อสื่อสารทั้งหลายกับท่านทันที

3.11 We shall not be held liable to you for any losses (monetary or otherwise), liabilities, costs, damages, charges or expenses arising out of the actions or consequences stated in Clause 3.6.

3.11 บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบแก่ท่านสำหรับความสูญเสีย (ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือโดยประการอื่น) ภาระหนี้ต้นทุน ค่าเสียหาย ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือผลสืบเนื่องของการกระทำตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6

3.12 We will take all reasonable care, in so far as it is in our power to do so, to keep the details of your order and payment secure, but in the absence of negligence on our part we cannot be held liable for any loss you may suffer if a third party procures unauthorized access to any data you provide when accessing or ordering from the Website.

3.12 เราจะรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลรายละเอียดของการสั่งซื้อและการชำระเงินของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของท่าน แต่ในกรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความประมาทในส่วนของเรา เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆที่ท่านอาจประสบได้ หากมีบุคคลที่สามทำการเข้าถึงข้อมูลใดๆที่ท่านให้เมื่อมีการเข้าถึงหรือทำการสั่งซื้อจากเว็บไซต์

3.13 The availability of items as presented in our Website or App depends on the stock in the Premises of the Participating Retailer and we shall not guarantee that all the items you ordered will be available.

3.13 จำนวนที่พร้อมจำหน่ายของสินค้าต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปฯ ของบริษัทฯ นั้นขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในสถานที่เก็บสินค้าของผู้ค้าปลีกที่เข้าร่วม และบริษัทฯ ไม่รับประกันว่าสิ่งที่ท่านสั่งซื้อทั้งหมดนั้นจะมีพร้อมจำหน่ายหรือไม่

3.14 We reserve the right to set limits for quantity of items that you may order (this can refer to (i) the total amount of items in your order; and/or (ii) quantity available for purchase for each individual item published in our Website or App). If the quantities of your Order exceed either of these limits, we reserve the right to amend or cancel your Order. We will endeavour to inform you in advance in the event we are unable to deliver your Order due to these limits.

3.14 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจำกัดจำนวนสินค้าที่ท่านอาจสั่งซื้อ (โดยอาจหมายถึง (1) จำนวนทั้งหมดของสินค้าในคำสั่งซื้อของท่าน และ/หรือ (2) จำนวนที่พร้อมจำหน่ายสำหรับสินค้าแต่ละรายการที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์หรือแอปฯ ของบริษัทฯ) หากปริมาณที่ท่านสั่งซื้อนั้นเกินกว่าข้อจำกัดดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน บริษัทฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อให้กับท่านได้ด้วยเหตุของข้อจำกัดเหล่านี้

3.15 We will deliver strictly based on the item’s quantities indicated in your checked-out cart. Any variation of the quantities mentioned via any other form of communication (including but not limited to message to shopper and/or driver notes or live chat) will be disregarded.

3.15 บริษัทฯ จะส่งสินค้าโดยยึดตามปริมาณสินค้าที่ระบุไว้ในตะกร้าที่ท่านเช็คเอาท์ การเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าซึ่งถูกส่งผ่านการติดต่อสื่อสารรูปแบบอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความถึงผู้ซื้อ  และ/หรือ บันทึกข้อความถึงผู้ขนส่ง หรือ การสนทนาสด) จะไม่ได้รับการพิจารณา

3.16 Packaging charges may be added to your Total Bill. You have a choice of packaging options during the Checkout process. If you do not select a packaging option during the Checkout process, a default packaging option (which varies from store to store) and its costs will be applied to your order.

31.6 ทางแฮปปี้เฟรชจะมีตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้เพื่อการขนส่งในขั้นตอนเช็คเอาท์ หากคุณลูกค้าไม่ได้เลือกตัวเลือกดังกล่าว ระบบจะทำการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้อัตโนมัติและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของห้างหรือร้านค้านั้นๆ) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกคำนวนในยอดรวม

4. Prices and Payment

4. ราคาและการชำระเงิน

4.1 For the Supply of Goods and Services from this Website any contract is between you and HappyFresh. You agree to provide us with the correct required information and warrant that the provided information is correct and complete during the time of order. You also warrant that the credit or debit card details that you provide are for your own credit or debit card and that you have sufficient funds to make the payment.

4.1 ข้อตกลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการจัดหาผลิตภัณฑ์ค้าปลีกผ่านทางเว็บไซต์หรือแอ็พพลิเคชั่นนี้ที่มีระหว่างท่านและผู้ค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ; สำหรับอุปทานของสินค้าและบริการจากเว็บไซต์นี้ สัญญาใดๆก็ตามจะเป็นตามที่ตกลงระหว่างท่านและ HappyFresh ท่านตกลงที่จะให้เรามีข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องและรับรองว่าข้อมูลที่ให้มานั้นถูกต้องและสมบูรณ์ในช่วงเวลาของการสั่งซื้อ นอกจากนี้ ท่านยังรับรองว่ารายละเอียดของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ท่านให้มานั้นเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านเองและรับรองว่าท่านมีจำนวนเงินเพียงพอที่จะชำระค่าสินค้า

4.2 All prices set by HappyFresh or Participating Retailer listed on the Website or App are guide prices only and are only approximate. We reserve the right to change these prices at any time. Prices are inclusive of the relevant sales tax. We also reserve the right to alter the Goods or Services available for sale on the Website and to stop listing Retailers, Goods or Services at any time we think fit.

4.2 ราคาทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้นถูกต้องในระยะเวลาที่ถูกเผยแพร่ขณะนั้น; อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาเหล่านี้ ราคานี้รวมภาษีขายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรายังสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่มีไว้สำหรับขายบนเว็บไซต์และการยกเลิกรายชื่อของร้านค้าปลีก, สินค้าหรือบริการในเวลาใดก็ได้ที่เราเห็นว่าเหมาะสม

4.3 Your Total Bill may be varied from the guide price initially displayed on the Website or App when you placed your Order. This difference of price can be due to one or more of the following reasons:

i. Weighed products – We cannot guarantee that you will get the exact weight as displayed on the Website/ App when you ordered for your items. You will be paying for the item based on the weight determined upon completion of your order’s shopping and dispatching.

ii. Replacements – When the original item you ordered is unavailable at the Premises, we may instead deliver you a replacement item that you can choose to accept or decline. If you accept the replacement item, you will be charged on its full price instead of the price of your original item.

iii. Changing in-store prices – The prices at the Participating Retailer’s Premise may vary on a daily basis and the final price charged to you is subject to our discretion. Unless otherwise communicated, the price of the item you will be paying will be the price as stated on the Website/ App on the day you ordered. This price is stated in your Order confirmation email. Should price changes be required, we will endeavour to communicate this with you before the completion of your Order.

iv. Technical errors – Should pricing discrepancies due to technical errors occur, we reserve the right to amend your Order and/or your Total Bill (including but not limited to changing the affected item’s price to the correct price). We will endeavour to communicate with you regarding such price changes before the completion of your Order.

4.3 ยอดรวมในใบเรียกเก็บค่าสินค้าของท่านอาจเปลี่ยนแปลงไปจากราคาในตอนแรกที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปฯ ในเวลาที่ท่านทำคำสั่งซื้อ ราคาที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้:

ก. น้ำหนักของสินค้า – บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันว่าท่านจะได้รับสินค้าที่มีน้ำหนักตรงตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์/แอปฯ ในเวลาที่ท่านสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าสินค้าโดยยึดตามน้ำหนักที่ประเมินเมื่อการสั่งซื้อและการส่งออกสินค้าของท่านตามคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ข. การเปลี่ยนทดแทน – เมื่อสินค้าเดิมที่ท่านสั่งซื้อไม่มีเหลืออยู่ในสถานที่เก็บสินค้า บริษัทฯ อาจส่งสินค้าทดแทนให้กับท่านซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธก็ได้ หากท่านตกลงรับสินค้าทดแทนดังกล่าว ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินตามราคาของสินค้าทดแทนดังกล่าว แทนราคาของสินค้าที่ท่านสั่งซื้อเดิม

ค. การเปลี่ยนแปลงราคาในร้าน – ราคาสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้าของผู้ค้าปลีกที่เข้าร่วมอาจเปลี่ยนแปลงเป็นรายวันและราคาสุดท้ายที่จะเรียกเก็บจากท่านนั้นอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทฯ  ราคาสินค้าที่ท่านจะต้องชำระจะเป็นราคาตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์/แอปฯ ในวันที่ท่านสั่งซื้อเว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น ราคาดังกล่าวจะระบุอยู่ในอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของท่าน หากราคาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่การสั่งซื้อของท่านจะเสร็จสมบูรณ์

ง. ความผิดพลาดทางเทคนิค – หากราคาที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขคำสั่งซื้อ และ/หรือ ยอดรวมในใบเรียกเก็บค่าสินค้าของท่าน (รวมถึงการแก้ไขราคาสินค้าให้ถูกต้อง) บริษัทฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวก่อนที่การสั่งซื้อของท่านจะเสร็จสมบูรณ์

4.4 If you are dissatisfied with the pricing differences of your items that resulted from the reasons stated in 5.4, you are entitled to reject the items upon delivery. You will not be charged for any item that you did not accept.

4.4 หากท่านไม่พอใจในราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับสินค้าดังกล่าวได้ในเวลาที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับท่าน ท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจากการปฏิเสธไม่รับสินค้าใดๆ

4.5 All prices for delivery by HappyFresh or a third party provider assigned by HappyFresh listed on the Website are correct at the time of publication, however, we reserve the right to alter these in the future.

4.5 ราคาทั้งหมดสำหรับการจัดส่งโดย HappyFresh หรือผู้ให้บริการจัดส่งบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจาก HappyFresh ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ที่ถูกต้องในระยะเวลาที่ถูกเผยแพร่ขณะนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ในอนาคต

4.6 The total price for Goods and Service Fee, including other charges (if any), will be displayed on the Website or App when you place your order at the check-out process. The Final Bill may change due to the reasons listed in 4.3 and / or due to rejections during the delivery confirmation process. Payment has to be made by cash on delivery or online payment, e.g. credit or debit card.

4.6 ราคารวมสำหรับสินค้าและค่าบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) จะแสดงในเวบไซด์หรือในแอพพลิเคชั่นเมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้าในขั้นตอนชำระเงิน ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอาจมีสินค้าบางรายการที่หมด และมีการทดแทนสินค้า โดยยอดรวมในใบเรียกเก็บค่าสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเงื่อนไขในข้อ 4.3 และ หรือ จากการปฏิเสธสินค้าระหว่างการจัดส่ง การชำระเงินสามารถทำได้ทั้งการจ่ายเงินปลายทางและการชำระเงินออนไลน์ เช่น การชำระผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต

4.7 If you choose online payment, you must provide your payment details before the order is delivered. To ensure that shopping online is secure, your debit/credit card details will be encrypted to prevent the possibility of someone being able to read them as they are sent over the Internet. Your credit card company may also conduct security checks to confirm it is you placing the order.

4.7 หากท่านเลือกที่จะทำการชำระเงินออนไลน์แล้ว ท่านจะต้องให้รายละเอียดการชำระเงินของท่านก่อนที่คำสั่งซื้อจะถูกส่งไปถึงท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อสินค้าออนไลน์นั้นมีความปลอดภัย บัตรเดบิต / บัตรเครดิตของท่านจะถูกทำการเข้ารหัสเพื่อป้องกันโอกาสที่บุคคลอื่นจะสามารถอ่านข้อมูลการทำธุรกรรมของท่านขณะถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ บริษัทผู้เป็นเจ้าของบัตรเครดิตของท่านอาจทำการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านได้ทำการสั่งซื้อแล้ว

4.8 You agree that for credit card payments we will authorize 1 baht in every order purchased. We will charge the Final Bill after you receive the order.

4.8 ท่านยอมรับว่าสำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนั้น ทางแฮปปี้เฟรชจะมีการสำรองวงเงิน 1 บาทสำหรับทุกการสั่งซื้อ โดยเมื่อสินค้าถูกจัดส่งให้กับลูกค้าแล้วเรียบร้อยจึงจะตัดยอดจริงจากบัตรเครดิตของลูกค้า

4.9 You agree that for credit card or debit card payments and / or the adding of new cards on your HappyFresh profile, we will authorize a small sum for card verification purposes. You will not be charged for this amount.

4.9 ท่านให้ความยินยอมว่า สำหรับการชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และ/หรือ การเพิ่มบัตรใบใหม่ลงบนโปรไฟล์แฮปปี้เฟรชของท่าน บริษัทฯ จะอนุมัติเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บัตร ท่านจะไม่ถูกเรียกให้ชำระเงินจำนวนดังกล่าว

4.10 You agree that by saving your card details on any of our platforms you are allowing us to make recurring charges to your card. These charges are made without you needing to insert security one time pins (OTP).

4.10 ท่านตกลงว่า การที่ท่านบันทึกข้อมูลในบัตรของท่านลงบนระบบปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทฯ  ถือเป็นการที่ท่านได้อนุญาตให้บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปยังบัตรของท่าน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ต้องใส่รหัสผ่านที่ใช้ครั้งเดียว (OTP)

4.11 In the event of failed credit or debit card payment, our Total Bill must be made via cash on delivery. Failure to pay with cash on delivery will result in the cancellation of your Order and your items will be returned to the store.

4.11 ในกรณีที่การชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตล้มเหลว การชำระเงินตามยอดรวมในใบเรียกเก็บค่าสินค้าจะต้องชำระเป็นเงินสดในวันที่มีการส่งมอบสินค้า การไม่ชำระเงินสดในวันที่ส่งมอบดังกล่าวจะส่งผลเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านและสินค้าที่ท่านสั่งจะถูกส่งคืนไปยังร้านค้า

4.12 If you choose to pay by e-wallet, your e-wallet credits will be deducted at Checkout. Upon delivery, (i) if your Total Bill amount is higher than the amount charged during Checkout, we will deduct amount from your TrueMoney account or request for the additional amount in the form of cash on delivery; and (ii) if your final Total Bill amount is lower than the amount paid during Checkout, the balance will be refunded automatically to your e-wallet account in the form of credits within the same day of delivery; and (iii) If your Total Bill amount is the same as the amount during Checkout, no additional charges or refunds will be processed.

4.12 หากคุณเลือกชำระเงินด้วย e-wallet ยอดe-wallet ของคุณจะถูกหักออกจาก Checkout เมื่อส่งมอบ (i) หากยอดรวมบิลของคุณสูงกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บระหว่าง Checkout เราจะขอจำนวนเงินเพิ่มเติมในรูปของเงินสดในการจัดส่ง และ (ii) หากยอดรวมบิลสุดท้ายของคุณต่ำกว่าจำนวนเงินที่ชำระระหว่าง Checkout ยอดเงินจะถูกคืนเงินโดยอัตโนมัติไปยังบัญชี e-wallet ของคุณในรูปแบบของเครดิตภายในวันเดียวกันของการจัดส่ง; และ (iii) หากยอดรวมบิลของคุณเท่ากับจำนวนเงินระหว่าง Checkout จะไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือการคืนเงินเพิ่มเติมใด ๆ

4.13 All e-wallet refunds due to amount differences between Final Bill and Checkout amount (as detailed in 4.12) as well as order cancellations and failed deliveries will be completed within 24 hours of delivery completion. We will endeavour to get in touch with you with alternative refund options in the unlikely event that these refunds fail to occur. You may also contact us at support.thailand@happyfresh.com

4.13 การคืนเงิน e-wallet ทั้งหมดเนื่องจากความแตกต่างของจำนวนเงินระหว่างรอบบิลสุดท้ายและยอดที่Checkout (รายละเอียดตามข้อ 4.12) รวมถึงการยกเลิกคำสั่งซื้อและหากการจัดส่งล้มเหลว จะเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นการจัดส่ง เราจะพยายามติดต่อคุณด้วยตัวเลือกการคืนเงินทดแทนในกรณีที่ไม่น่าเกิดขึ้นที่การคืนเงินเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ support.thailand@happyfresh.com

4.14 We do not provide store receipts for your Order. A digital order confirmation and payment receipt will be emailed to you upon completion of your Order. If you require an official tax invoice, you may reach out to our customer service department.

4.14 บริษัทฯ จะไม่จัดทำใบเสร็จของร้านค้าสำหรับการสั่งซื้อของท่าน การยืนยันคำสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงินในรูปแบบดิจิตอล (หลังจากที่มีการชำระเงินแล้ว) จะถูกส่งให้ท่านทางอีเมล์เมื่อคำสั่งซื้อของท่านเสร็จสมบูรณ์ หากท่านต้องการใบกำกับภาษีอย่างเป็นทางการ ท่านสามารถติดต่อแผนกให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ ได้

5. Delivery Policy

5. การส่งสินค้า

5.1 Delivery periods quoted at the time of ordering are approximate only and may vary. Goods will be sent only to the address provided by you in the ‘Delivery Address’ section before completion of your payment in the checkout cart. Addresses added in either Shopper or Driver Notes or live chat will be considered as invalid and will not be eligible for any deliveries. Customers are not allowed to change the delivery address after the Order is confirmed. Please note that delivery address inaccuracies and/or discrepancies may result in order cancellation. HappyFresh delivery service is available in selected areas with specific stores available in the area. You are advised to check the Website and/or App on the designated delivery area prior to your placement of any Order. We shall reserve our rights to inform you earlier and to cancel your Order if we are unable to deliver to your location.

5.1 ระยะเวลาส่งมอบที่กำหนดไว้ในเวลาที่ทำคำสั่งซื้อเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้ สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ในหัวข้อ “ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า” ก่อนที่การชำระเงินของท่านจะเสร็จสิ้นในตะกร้าที่เช็คเอาท์ ที่อยู่ที่ระบุเพิ่มเติมไว้ในบันทึกผู้ซื้อหรือผู้ขนส่งหรือในการสนทนาสดจะถือว่าเป็นโมฆะและจะไม่ถูกนำมาใช้ในการขนส่งใดๆ ลูกค้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าหลังจากที่ได้ยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ในกรณีที่ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าเกิดข้อผิดพลาด และ/หรือ ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้คำสั่งซื้อถูกยกเลิก บริการขนส่งของแฮปปี้เฟรชจะใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้กับร้านค้าบางร้านที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบ เกี่ยวกับพื้นที่ขนส่งที่กำหนดบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปฯ  ก่อนที่ท่านจะทำคำสั่งซื้อใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านหากบริษัทฯ ไม่สามารถขนส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของท่านได้

5.2 The delivery periods selectable are 1-hour timeframes for the current and the following 3 calendar days. There is a limited amount of slots available in each delivery period, meaning that we cannot guarantee that you will be able to choose the delivery period you desire. Such inaccessibility of delivery periods will be indicated by the Website or the App.

5.2 ระยะเวลาในการจัดส่งที่ท่านสามารถเลือกได้จะเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมงของปัจจุบันและอีก 3 วันข้างหน้าตามปฏิทิน โดยจะมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบของการจัดส่ง ซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถรับประกันว่าท่านจะสามารถเลือกระยะเวลาในการจัดส่งตามที่ท่านต้องการนอกเหนือไปจากนี้ได้ โดยระยะเวลาของการจัดส่งที่เราสามารถให้บริการได้นั้นจะถูกระบุไว้บนเว็บไซต์หรือในแอพพลิเคชั่น

5.3 Delivery hours is based on the opening hours of each Participating Retailer.

5.3 สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามช่วงเวลาการเปิดทำการของร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ

5.4 We require a minimum spending of an amount as stated in our App/ Website on the selected Participating Retailer page to entitle for the delivery services. The delivery charges for each timeframe may vary depending on slot demand. Furthermore, the delivery charges may increase depending on the distance from the chosen Premises of the Participating Retailer to your Delivery Address.

5.4 ในการใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัทฯ ได้กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำไว้เป็นจำนวนตามที่ระบุในแอปฯ /เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้าของผู้ค้าปลีกที่เข้าร่วมที่ท่านเลือกเพื่อใช้บริการขนส่ง ค่าขนส่งในแต่ละช่วงเวลาอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการ นอกจากนั้น ค่าขนส่งอาจเพิ่มขึ้นตามระยะทางระหว่างสถานที่เก็บสินค้าที่ถูกเลือกของผู้ค้าปลีกที่เข้าร่วมกับที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าของท่าน

5.5 By law, alcohol beverages must be sold and/or delivered only during a) 11 a.m. to 2 p.m. and b) 5 p.m. to 12 a.m. Alcohol beverages delivery exclusive of the sales hours is deemed as violation of restriction.

5.5 ตามกฎหมาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องจำหน่ายและ/หรือจัดส่งเฉพาะในช่วงเวลา ก) 11.00 น. ถึง 14.00 น. และ ข) 17.00 น. – 24.00 น. การจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่อนุญาติจำหน่ายถือเป็นการละเมิดคำสั่ง

5.6 HappyFresh may employ third party providers to ensure delivery of Goods and Services in the timeslot selected in the Website or App. We will take great care to ensure that delivery is done in the timeslot selected in the Website or App; however, we will not be liable for any loss caused to you by late delivery. If the goods are not delivered in the timeslot agreed upon, or for any other inquiry regarding delivery, please contact the delivery driver, as indicated by the Website or App.

5.6 HappyFresh อาจจะทำการว่าจ้างผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้ท่านได้ทันตามกำหนดเวลาที่ท่านได้เลือกไว้บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น โดยเราจะพยายามอย่างดีที่สุด; แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านจากการส่งมอบที่ล่าช้า หากสินค้ายังไม่ได้ถูกส่งมอบตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้หรือท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง ท่านสามารถติดต่อไปยังพนักงานจัดส่งตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์หรือแอพลิเคชันได้

5.7 All risk in the Goods shall pass to you upon delivery.

5.7 ความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าจะส่งผ่านไปยังท่านเมื่อสินค้าถูกส่งมอบแล้ว

5.8 Our riders will only wait for five (5) minutes from the slot time once they arrive at your selected delivery address. If you are unable to collect your Goods and/or refuse/delay/fail to respond to our communications regarding Goods collection within this time-frame, the Order will be classified as a ‘failed delivery’ and the rider will return to the Premises with all the items. The order will be cancelled and will not be re-delivered. 

5.8 เมื่อผู้ขนส่งของบริษัทฯ ไปถึงที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าตามที่ท่านกำหนดแล้ว จะรอส่งสินค้าจนถึงห้า (5) นาทีหลังจากช่วงเวลาจัดส่งเท่านั้น หากท่านไม่สามารถรับสินค้าของท่าน และ/หรือ ปฏิเสธ/ล่าช้า/ไม่ตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ เกี่ยวกับการรับสินค้าภายในระยะเวลาดังกล่าว คำสั่งซื้อจะถูกระบุว่า “ส่งมอบล้มเหลว” และผู้ขนส่งจะกลับมายังสถานที่เก็บสินค้าพร้อมกับสินค้าทั้งหมด โดยคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไม่สามารถนำกลับมาจัดส่งได้อีก

5.9 If you fail to accept delivery of the Goods delivered to you, during the time of delivery, or if we are unable to deliver at the nominated time due to your failure to provide sufficient and appropriate instructions, then such goods shall be deemed delivered to you and all risk and responsibility in relation to such Goods shall pass to you. Any storage, insurance, and any other cost or expense that we incur as a result of the inability to deliver shall be your responsibility and you shall indemnify us in full for such cost.

5.9 หากท่านไม่ได้รับการส่งมอบสินค้าที่สมควรจะถูกส่งมอบให้กับท่านในช่วงเวลาของการจัดส่ง หรือหากเราไม่สามารถที่จะส่งมอบได้ทันในเวลาที่กำหนด อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการให้คำแนะนำที่เพียงพอและเหมาะสมของท่านแล้ว สินค้าดังกล่าวนั้นจะถือว่าได้ถูกส่งมอบให้กับท่านแล้ว และความเสี่ยงและความรับผิดชอบในความสัมพันธ์กับสินค้าดังกล่าวจะส่งผ่านไปยังท่าน การจัดเก็บใดๆ , การประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียอันเป็นผลมาจากการที่เราไม่สามารถที่จะส่งมอบสินค้าให้กับท่านได้จะถือเป็นความรับผิดชอบของท่านและท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว

5.10 You must ensure that at the time of Delivery of Goods adequate arrangements, including access where necessary, are in place for the safe delivery of such goods. We cannot be held liable for any damage, cost or expense incurred to such goods or premises where this arises as a result of a failure to provide adequate access or arrangements for delivery.

5.10ท่านต้องแน่ใจว่าในช่วงเวลาของการจัดส่งสินค้านั้นมีการเตรียมการอย่างเพียงพอ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงที่จำเป็นและปลอดภัยสำหรับพนักงานของเราในสถานที่จัดส่งของสินค้าดังกล่าว เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นกับสินค้าหรือสถานที่ดังกล่าวอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการเตรียมการและไม่สามารถให้ความช่วยเหลือพนักงานในการเข้าถึงสถานที่จัดส่งอย่างเพียงพอ

5.11 We always reserve the rights to deliver your Order only to the main entrance of your delivery address (such as the lobby of your apartment or condominium).

5.11 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่านที่หน้าทางเข้าหลักของที่อยู่สำหรับส่งสินค้าของท่านเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น ล็อบบี้อพาร์ทเมนท์หรือคอนโดมิเนียมของท่าน)

5.12 Participating Retailers and we shall not be liable to you for any losses, liabilities, costs, damages, charges or expenses arising out of late delivery.

5.12 ทางเราและร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องมีส่วนรับผิดต่อการสูญเสีย, หนี้สิน, ต้นทุน, ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบล่าช้านอกเสียว่าจะพิสูจน์ได้ว่าการส่งมอบล่าช้าเกิดขึ้นจากหรือเป็นความผิดของร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการหรือจากเรา

5.13 Please note that it may be impossible to deliver to some locations. In this case, we will inform you beforehand and cancel your order.

5.13 โปรดทราบว่าทางเราอาจไม่สามารถที่จะส่งมอบสินค้าให้กับท่านได้ในบางสถานที่ ในกรณีนี้ ทางเราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนและทำการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน

5.14 For the purposes as described in Article 5 herein, you understand, agree, and give consent that HappyFresh may provide your delivery address to third party as our logistic partner to perform the delivery of Goods.

5.14 เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายในข้อ 5 ท่านเข้าใจ ยินยอมและให้ความยินยอมว่า HappyFresh อาจจะให้ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งของคุณกับบุคคลที่สามหรือพันธมิตรด้านการจัดส่งสินค้า

5.15 If you have chosen to pay by cash on delivery and our rider does not provide sufficient change upon finalization of your Order or if there are discrepancies in your Total Bill (i.e. you paid for an item that you did not receive), you may report the incident to us by reaching out to our customer service department. We will review your claim and at our sole discretion may choose to provide you with a voucher code worth the total sum owed to you. We will not send the rider or any other representative to your delivery address to provide you with cash.

5.15 หากท่านเลือกที่จะชำระเงินสดในวันส่งมอบและผู้ขนส่งของบริษัทฯ ไม่ได้เตรียมเงินทอนให้เพียงพอสำหรับคำสั่งซื้อของท่านหรือหากมีความไม่ถูกต้องในยอดรวมใบเรียกเก็บค่าสินค้าของท่าน (กล่าวคือ ท่านชำระเงินสำหรับสินค้าที่ท่านไม่ได้รับ) ท่านสามารถรายงานเรื่องดังกล่าวมายังแผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะพิจารณาคำร้องของท่านและอาจเลือกที่จะมอบรหัสบัตรกำนัลที่มีมูลค่าเท่ากับยอดเงินที่ค้างชำระแก่ท่านตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ จะไม่ส่งผู้ขนส่งหรือตัวแทนอื่นใดไปยังที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าของท่านเพื่อมอบเงินสดให้กับท่าน

6. Rejection & Cancellation

6. การปฏิเสธและยกเลิกคำสั่งซื้อ

6.1 We may cancel order if the product is not available for any reason. We will notify you via phone number or email address. In case that we have charged from your credit card or debit card, the refund process will take approximately 5-7 working days and the refunded amount will show up on your bank statement within 1-2 billing cycles, depending on your cycle date and your bank issuer processing time.

6.1 เราอาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณเมื่อสินค้าหมดในทุกกรณี เราจะแจ้งคุณผ่านทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ ในกรณีที่มีการตัดบัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณลูกค้า ทางแฮปปี้เฟรชจะทำเรื่องคืนเงินภายใน 5-7 วันทำการ ซึ่งอาจจะใช้เวลา 1-2 เดือนที่ยอดดังกล่าวจะปรากฎขึ้นอยู่กับระบบของแต่ละธนาคาร

6.2 Once the shopping process starts for your order, for technical reasons you cannot cancel the order.

6.2 เมื่อคำสั่งซื้อได้มีการเริ่มขั้นตอนการช้อปปิ้ง ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ด้วยเหตุผลทางเทคนิคบางประการ

7. Refund policy

7. นโยบายการคืนเงิน

7.1 In the unlikely event that you receive products that are not deemed acceptable by you, you have the right to reject said item only upon delivery, providing a reason why the product is not acceptable. We only deduct your credit card at the correct amount (excluding rejected items price). Your bank will update the credit card statement within 3-14 days.

7.1 ในกรณีที่คุณได้รับสินค้าที่คุณไม่พอใจ คุณมีสิทธิที่จะปฎิเสธเมื่อสินค้าจัดส่งถึงคุณ โดยให้เหตุผลว่าทำไมคุณจึงไม่ยอมรับสินค้าชิ้นนั้น เราจะคิดค่าสินค้าที่ตัดผ่านบัตรเครดิตเฉพาะตัวที่มีการจัดส่ง ธนาคารของคุณจะอัพเดทรายการใช้จ่ายภายใน 3-14 วัน

7.2 You are advised to check, inspect and examine your items upon delivery. Our rider will assist you in this process. You are entitled to reject items that you deem unacceptable by giving reason to our rider. HappyFresh reserve the right to approve or disapprove your request and our decision is final. The total price of all such rejected items will be deducted from your Total Bill upon approval from HappyFresh management, net of discount.

7.2 บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบ สำรวจและตรวจทานสินค้าของท่านในขณะส่งมอบสินค้า ผู้ขนส่งของบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบดังกล่าว ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธสินค้าที่ท่านเห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้โดยแจ้งเหตุผลกับผู้ขนส่งของบริษัทฯ  แฮปปี้เฟรชขอสงวนสิทธิที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำร้องขอของท่านและการตัดสินใจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ราคาทั้งหมดของสินค้าที่ได้รับการปฏิเสธดังกล่าวจะถูกหักออกจากยอดรวมในใบเรียกเก็บค่าสินค้าของท่านเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของแฮปปี้เฟรช โดยเป็นยอดเงินหลังหักส่วนลดแล้ว

7.3 We allow you to reject the following category of Goods within the specific time:

  1. a) Perishable Goods and Semi Perishable Goods (example fish, vegetables, dairy products, fruits, bread, onion, potato, pies, cake etc.) – at the time of delivery;
  2. b) Non Perishable Goods (example canned products, dry goods, toilet paper, detergent, household products etc) – at the time of delivery

7.3 บริษัทฯ อนุญาตให้ท่านปฏิเสธสินค้าในประเภทดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด:

ก) สินค้าเน่าเสียง่ายและสินค้าเน่าเสียเร็วปานกลาง (เช่น ปลา ผัก ผลิตภัณฑ์จากนม ผลไม้ ขนมปัง หัวหอม มันฝรั่ง พาย เค้กและอื่นๆ) – ณ เวลาที่ส่งมอบ

ข) สินค้าที่ไม่เน่าเสียง่าย (ตัวอย่างเช่น สินค้าบรรจุกระป๋อง สิ่งทอ กระดาษชำระ ผงซักฟอก สินค้าในครัวเรือนและอื่นๆ) – ณ เวลาที่ส่งมอบ

7.4 If you are dissatisfied with the items delivered or are unable to receive the items you ordered, we will not proceed with a redelivery of your desired items or aid you in exchanging your items free of charge. In such cases, you may proceed with making a separate order that includes your desired items.

7.4 หากท่านไม่พอใจสินค้าที่ส่งมอบหรือไม่สามารถรับสินค้าที่ท่านสั่งได้ บริษัทฯ จะไม่ส่งสินค้าที่ท่านต้องการให้อีกครั้งและจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในการเปลี่ยนสินค้าโดยปราศจากค่าใช้จ่าย ในกรณีดังกล่าว ท่านอาจทำคำสั่งซื้อแยกต่างหากซึ่งรวมถึงสินค้าที่ท่านต้องการ

7.5 In the unlikely event that after completion of delivery, you find products that are deemed unacceptable by you, you have the right to submit an item rejection complaint, providing reasons why the product(s) are not acceptable to our customer service within three (3) days from the date of Delivery. Any request for refund made after three (3) days shall be invalid and shall not be processed by HappyFresh. If your refund request is approved, we shall notify you on the date and time that our rider will collect the rejected items from you without any charges. The refund will only be processed after the rejected items have successfully been collected by HappyFresh.

7.5 ในบางกรณีที่หลังจากการส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ท่านพบว่าสินค้านั้นไม่สามารถยอมรับได้ ท่านมีสิทธิที่จะส่งคำร้องขอปฏิเสธสินค้า โดยระบุเหตุผลว่าทำไมสินค้าจึงไม่สามารถยอมรับได้ไปยังแผนกให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ ภายใน สาม (3) วันนับแต่วันส่งมอบ คำร้องขอคืนเงินใดๆ ที่ได้ทำขึ้นภายหลังระยะเวลา สาม (3) วันที่กำหนดไว้ดังกล่าว จะถือว่าเป็นโมฆะและจะไม่ได้รับการดำเนินการใดๆ จากแฮปปี้เฟรช หากคำร้องขอคืนเงินของท่านได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวันและเวลาที่ผู้ขนส่งของบริษัทฯ จะเข้าไปรับสินค้าที่ถูกปฏิเสธจากท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการให้เมื่อแฮปปี้เฟรชได้รับสินค้าที่ถูกปฏิเสธคืนเรียบร้อยแล้ว

7.6 We reserve the rights to request from you proof of damaged, substandard or missing Goods (photograph). Refunds will be made at our sole discretion and will only be processed upon our review and successful verification of proof and/or collection of the item(s) from you by our rider. We will provide a status update on the refund to you via email as soon as practical.

7.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะร้องขอให้ท่านส่งหลักฐานเกี่ยวกับความเสียหาย ความไม่ได้มาตรฐานหรือการสูญหายของสินค้า (รูปถ่าย) การคืนเงินจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวและจะได้รับการดำเนินการให้เมื่อบริษัทฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานจนเสร็จสิ้นแล้ว และ/หรือ ผู้ขนส่งของบริษัทฯ ได้รับคืนสินค้าจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งสถานะความคืบหน้าของการขอคืนเงินให้แก่ท่านผ่านทางอีเมล์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

7.7 We shall review your claim at our sole discretion. After being approved by our management, such refund shall be made in accordance to the following payment method upon placement and/or completion of your Order:

(i) Payment via credit card or debit card

We will notify you via email on the approval of refund and you are advised to check with your issuer bank on the status of refund (each issuer bank will have different time period to reflect the refund sum in the bank account/ statement).

(ii) Cash on Delivery

We will send you a voucher/promo code via email within five (5) working days from the date of approval of refund. This voucher/promo code will entitle you to a discount on your next order equivalent to the refund amount.

(iii) E-wallet

We will notify you via email on the approval of refund and the e-wallet credits will be returned to your e-wallet account.

7.7 บริษัทฯ จะพิจารณาข้อเรียกร้องของท่านตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว หลังจากที่ได้รับอนุมัติโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ แล้ว การคืนเงินดังกล่าวจะดำเนินการตามวิธีการชำระเงินเมื่อท่านทำการสั่งซื้อ  และ/หรือ เสร็จสิ้นคำซื้อของท่าน ดังต่อไปนี้:

(ก) ชำระโดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

บริษัทฯ จะแจ้งท่านทางอีเมล์เมื่อการขอคืนเงินได้รับการอนุมัติและบริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบกับธนาคารผู้ออกบัตรเกี่ยวกับสถานะของการขอคืนเงิน (ธนาคารผู้ออกบัตรแต่ละแห่งจะมีระยะเวลาต่างกันในการแสดงยอดเงินคืนในบัญชีธนาคาร/รายงานการเงิน) 

(ข) ชำระเงินสดในวันส่งมอบ

บริษัทฯ จะส่งบัตรกำนัล/รหัสโปรโมชั่นให้แก่ท่านทางอีเมล์ภายใน ห้า (5) วันทำการ นับแต่วันที่การขอคืนเงินได้รับอนุมัติ ท่านจะมีสิทธิ์ใช้บัตรกำนัล/รหัสโปรโมชั่นดังกล่าวในการได้รับส่วนลดในคำสั่งซื้อถัดไปของท่านเป็นจำนวนเงินเท่ากับที่ขอคืนเงิน

(ค) E-wallet

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลเกี่ยวกับการอนุมัติการคืนเงินและเครดิต e-wallet จะถูกส่งกลับไปยังบัญชี e-wallet ของคุณ

7.8 All refunds for orders will be processed net of discount. For example, if you used a 10% discount voucher for your order and would like to reject an item which has an original price of 500 baht, your final refund amount for the item will be 450 baht.

7.8 การคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดจะดำเนินการให้โดยเป็นยอดเงินหลังหักส่วนลดแล้ว ตัวอย่างเช่น หากท่านใช้บัตรกำนัลลดราคา 10% สำหรับการสั่งซื้อของท่านและประสงค์ที่จะปฏิเสธสินค้าที่มีราคาตั้งต้นเท่ากับ 500 บาท ยอดเงินคืนขั้นสุดท้ายของท่านสำหรับสินค้าดังกล่าวจะเท่ากับ 450 บาท

8. Information

8. การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล

8.1 Where we have requested information from you to ensure Delivery, you agree to provide accurate and complete information.

8.1 ในกรณีที่เราต้องการข้อมูลเพื่อการจัดส่งสินค้า ท่านต้องสามารถแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์แก่เราได้

8.2 You authorize us to use, store or otherwise process your personal information in order to provide the Delivery, Goods or Services to you and for marketing and credit control purposes (the “Purpose”). The Purpose may include the disclosure of your personal information to selected third parties from time to time where we need to provide in order to complete the service to you or for marketing purpose, or where this is required by law or in order to provide the Food Delivery, Goods or Service to you. More information can be found in our Privacy Policy.

8.2 ท่านได้มอบอำนาจให้เราใช้ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อการนำส่งทั้งในส่วนของสินค้าและบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและเพื่อรองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “วัตถุประสงค์”) ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานภายนอกที่เราเชื่อว่าน่าสนใจสำหรับท่าน หรือเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดส่งอาหาร สินค้าหรือบริการ ซึ่งท่านสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายรักษาความเป็นตัวของเรา

8.3 You agree to authorize us to use, store or otherwise process your personal information in order to prevent any fraud in transactions and using the services. This may include the disclosure of your personal information to selected third parties from time to time where we believe that the services offered by such third parties may be of interest to you and HappyFresh in providing our services.

8.3 คุณตกลงที่จะอนุญาตให้เราใช้ จัดเก็บหรือดำเนินการอื่นกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อป้องกันการทุจริตในการในการซื้อสินค้าและบริการ นี่อาจจะหมายรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวเมื่อเราเชื่อว่าบริการจากบุคคลภายนอกจะเกิดประโยชน์ต่อคุณและ HappyFresh ในการให้บริการคุณ

9. Linked Sites

9. เว็บไซด์อื่นๆที่เชื่อมต่อกับเรา

There may be a number of links on our Website to third party Websites which we believe may be of interest to you. We do not represent the quality of the Goods or Services provided by such third parties nor do we have any control over the content or availability of such sites. We cannot accept any responsibility for the content of third party Websites or the Services or Goods that they may provide to you.

เว็บไซด์ของเราอาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซด์อื่นๆ ที่เราเชื่อว่าน่าสนใจสำหรับลูกค้า ทั้งนี้เราไม่สามารถรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการ รวมทั้งไม่สามารถควบคุมเนื้อหาหรือความพร้อมในการใช้งานของเว็บไซด์ภายนอกได้

10. Complaints

10. ข้อร้องเรียน

We take our customers’ complaints very seriously and aim at responding to your complaints as soon as possible. All complaints should be addressed to support.thailand@happyfresh.com

HappyFresh จะให้ความสะดวกแก่ท่านอย่างดีที่สุดในการช่วยท่านร้องเรียนโดยติดต่อร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ เราจะปฎิบัติต่อคำร้องเรียนของลูกค้าอย่างจริงจังและมุ่งที่จะตอบกลับข้อร้องเรียนของท่านอย่างเร็วที่สุดและอย่างมีเหตุมีผล ทุกคำร้องเรียนจะถูกแจ้งไปยัง support.thailand@happyfresh.com หรือแจ้งตรงไปที่ลูกค้าสัมพันธ์

11. Limitation of Liability

11. การจำกัดความรับผิด

11.1 We try very hard to ensure that the information on this Website or App is correct and error free at all times. Despite our best efforts, we cannot warrant that the Website or App will always be error free and that use of it will be fit for purpose, timely and that defects will be corrected, and that that the site or the server that makes it available are free of viruses or bugs or represents the full functionality, accuracy, reliability of the Website and we do not make any warranty whatsoever, whether express or implied, relating to fitness for purpose, or accuracy. We apologize for any inconvenience caused.

11.1 เราพยายามอย่างมากที่จะจัดเตรียมข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่นให้ถูกต้องที่สุด โดยปราศจากข้อผิดพลาดใดๆตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดบนเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่น และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการใช้งานเว็บหรือแอพพลิเคชั่นจะตอบสนองความต้องการได้ตลอดเวลาหรือข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข รวมทั้งไม่สามารถรับประกันได้ว่าเซิฟเวอร์หรือเว็บไซด์จะไม่มีการติดไวรัสหรือบั๊ก หรือจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ถูกต้องและเชื่อถือได้100% ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการตรงกับวัตถุประสงค์หรือความถูกต้อง ทั้งนี้เราต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

11.2 By accepting these terms of use you agree to relieve us from any liability whatsoever arising from your use of information from any third party, or your use of any third party website, or your consumption of any Goods from Participating Retailers.

11.2 การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขหมายถึงการที่ท่านยอมรับว่า HappyFresh ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบความผิดใดๆอันเกิดจากการที่ท่านใช้ข้อมูลจากหน่วยงานนอกและเว็บไซด์อื่นๆ รวมทั้งการบริโภคสินค้าใดๆจากร้านค้าที่เข้าร่วม

11.3 We disclaim any and all liability to you for the supply of the Delivery, Goods and Services to the fullest extent permissible under applicable law. This does not affect your statutory rights as a consumer. If we are found liable for any loss or damage to you such liability is limited to the amount you have paid for the relevant Goods or Services. We cannot accept any liability for any loss, damage or expense, including any direct or indirect loss such as loss of profits to you, howsoever arising. This limitation of liability does not apply to personal injury or death arising as a direct result of our negligence.

11.3 เราขอสงวนสิทธิการยอมรับผิดใดๆในการจัดเตรียมการนำส่ง รวมถึงสินค้าและบริการ ตามข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุด ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิทางกฎหมายของผู้บริโภค หากเราได้กระทำการใดๆอันก่อให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายแก่ท่าน เราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่ท่านได้ชำระไว้สำหรับสินค้าและบริการนั้นๆเท่านั้น เราไม่สามารถรับผิดชอบการสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายรวมทั้งกรณีใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจากที่ท่านได้ชำระไว้ ทั้งนี้การปฎิเสธการยอมรับผิดดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเกิดจากผลของความประมาทของเราโดยตรง

11.4 We do not accept any liability for any delays, failures, errors or omissions or loss of transmitted information, viruses or other contamination or destructive properties transmitted to you or your computer system via our Website or App.

11.4 เราขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบกรณี้เกิดความล่าช้า ความล้มเหลว ความผิดพลาด การเพิกเฉย หรือการสูญหายของข้อมูลที่ส่งผ่านทางเว็บไซด์ รวมทั้งการติดไวรัส การปนเปื้อนหรืออันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา

11.5 We shall not be held liable for any failure or delay in performing Services or delivering Goods where such failure arises as a result of any act or omission, which is outside our reasonable control such as all overwhelming and unpreventable events caused directly and exclusively by forces of nature that can be neither anticipated, nor controlled, nor prevented by the exercise of prudence, diligence, and care, including but not limited to: war, riot, civil commotion; compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction and acts of third parties.

11.5 เราขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบกรณีเกิดข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในการให้บริการหรือจัดส่งสินค้าอันเกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น เหตุการณ์รุนแรงหรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถป้องกันได้ ซึ่งมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ ควบคุม ระมัดระวัง ป้องกันและดูแลได้ รวมทั้งกรณีที่เกิดสงคราม การจราจล ความวุ่นวายทางการเมือง เหตุการณ์ที่ต้องดำเนินการตามคำสั่งที่บังคับโดยกฎหมายหรือรัฐบาล กฎข้อบังคับต่างๆ หรือ คำสั่งหรือการกระทำใดๆของหน่วยภายนอก

11.6 If we have contracted to provide identical or similar order to more than one Customer and are prevented from fully meeting our obligations to you by reason of an Event of Force Majeure, such as war, riots, fire, flood, hurricane, typhoon, earthquake, lightning, explosion, strikes, lockouts, slowdowns, prolonged shortage of energy supplies, and acts of state or governmental action prohibiting or impeding us from performing our respective obligations under the contract, we may decide at our absolute discretion which orders we will fill and to what extent.

11.6 ถ้าเราได้ทำสัญญาจัดหาสินค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายๆ กันให้กับลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย และเราถูกขัดขวางจนไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุพันธะของเราที่มีต่อท่านได้ทั้งหมด ด้วยมีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม การจราจล ไฟไหม้ น้ำท่วม เฮอริเคม ไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ระเบิด การนัดหนุดงาน การกักขัง การทำให้ช้าลง การยืดเวลาการขาดแคลนพลังงาน และการดำเนินการใดๆของรัฐบาลที่เป็นการห้ามหรือขัดขวางเราจากการทำตามข้อกำหนดในสัญญา เราอาจพิจารณา ด้วยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ว่าสัญญาฉบับใดบ้างที่เราจะปฏิบัติตามและปฏิบัติตามถึงขอบเขตใด

11.7 The products sold by us are provided for private domestic and consumer use only. Accordingly, we do not accept liability for any indirect loss, consequential loss, loss of data, loss of income or profit, loss of damage to property and/or loss from claims of third parties arising out of the use of the Website or App or for any products or services purchased from us.

11.7. สินค้าที่จัดจำหน่ายโดย HappyFresh จัดจำหน่ายภายในประเทศและสำหรับผู้บริโภคเท่านั้น ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายทางตรงและทางอ้อม การเสียหายของข้อมูล การสูญเสียกำไรและรายได้ การสูญเสียอันเนื่องมาจากความเสียหายทางทรัพย์สิน และ/หรือการกล่าวอ้างใดๆจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่นของ HappyFresh รวมทั้งสินค้าและบริการที่ซื้อจากเรา

11.8 We have taken all reasonable steps to prevent Internet fraud and ensure any data collected from you is stored as securely and safely as possible. However, we cannot be held liable in the extremely unlikely event of a breach in our secure computer servers or those of third parties.

11.8 เราได้ดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทาง internet และเมื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของลูกค้าถูกจัดเก็บอยางปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่ระบบความปลอดภัยของระบบเซิฟเวอร์ของเราถูกละเมิดโดยบุคคลอื่น

11.9 In the event we have a reasonable belief that there exists an abuse of vouchers and/or discount codes or in suspected instances of fraud, HappyFresh may cause the shopper (or customer) to be blocked immediately and reserves the right to refuse future service. Additionally, should there exist an abuse of vouchers or discount codes, we reserve the right to seek compensation from any and all violators.

11.9 กรณีที่เราเชื่อว่ามีเหตุการณ์การใช้คูปองหรือส่วนลดในทางที่ผิดหรือบ่งชี้ถึงการฉ้อโกง HappyFresh อาจดำเนินการระงับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าทันทีและสงวนสิทธิการให้บริการในครั้งต่อๆไป นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยกรณีที่เราพบเหตุการณ์ฉ้อโกงดังกล่าวจากผู้ล่วงละเมิด

12. General

12. ข้อตกลงอื่นๆ

12.1 All prices are in Thai Baht (THB); Applicable taxes are included where indicated.

12.1 ราคาทั้งหมดเป็นหน่วยบาทไทย ซึ่งราคาที่แจ้งเป็นราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยแล้ว

12.2 We may subcontract any part or parts of the Services or Goods that we provide to you from time to time and we may assign or change any part or parts of our rights under these Terms and Conditions without your consent or any requirement to notify you.

12.2 เราอาจใช้บริการผู้รับเหมาย่อยในบางส่วนของบริการหรือสินค้าในบางโอกาส ซึ่งเราขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขตรงส่วนนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน หรือต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12.3 We may alter or vary the Terms and Conditions at any time without notice to you.

12.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12.4 You are not allowed to use or launch any automated system or program in connection with our Website or App or its online ordering functionality.

12.4 ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมใดๆที่เชื่อมต่อกับหน้าเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่นหรือระบบการสั่งซื้อออนไลน์ของเรา

12.5 You may not collect or harvest any personally identifiable information from the Website or App, use communication systems provided by the Website or App for any commercial solicitation purposes, solicit for any reason whatsoever any users of the Website or App with respect to their submissions to the Website or App, or publish or distribute any vouchers or codes in connection with the website, or scrape or hack the Website or App.

12.5 ท่านไม่สามารถบันทึกหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลจากหน้าเว็บหรือแอพพลิเคชั่นได้ ไม่สามารถใช้ระบบการสื่อสารในหน้าเว็บและแอพพลิเคชั่นเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า ไม่สามารถเผยแพร่รหัสส่วนลดที่เกี่ยวข่องกับ HappyFresh หรือกะทำการเจาะข้อมูลฐานระบบของเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่น

12.6 The Terms and Conditions together with the Privacy Policy, any order form and payment instructions constitute the entire agreement between you and us. No other terms whether expressed or implied shall form part of this Agreement. In the event of any conflict between these Terms and Conditions and any other term or provision on the Website or App, these Terms and Conditions shall prevail.

12.6 ข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว แบบฟอร์มการชำระเงินและข้อปฎิบัติในการชำระเงิน ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดร่วมกันระหว่างลูกค้าและ HappyFresh โดยจะไม่มีข้อตกลงอื่นๆเพิ่มเติมทั้งโดยตรงและโดยนัยที่นอกเหนือจากนี้ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขด้วยกันเองหรือกับส่วนอื่นๆ ในเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่น ให้ถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นสำคัญ

12.7 If any term or condition of our Agreement shall be deemed invalid, illegal or unenforceable, the parties hereby agree that such term or condition shall be deemed to be deleted and the remainder of the Agreement shall continue in force without such term or condition.

12.7 หากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดยินยอมให้มีการยกเลิกเฉพาะส่วนนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม

12.8 These Terms and Conditions and our Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand. The parties hereto submit to the construed exclusive jurisdiction of the courts of Thailand.

12.8 ข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนข้อตกลงเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอำนาจศาลประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

12.9 No delay or failure on our part to enforce our rights or remedies under the Agreement shall constitute a waiver on our part of such rights or remedies unless such waiver is confirmed in writing.

12.9 ความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดจากฝั่งเราจะไม่มีผลบังคับในการจำกัดสิทธิหรือแก้ไขความเสียหายใดๆที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง การยกเลิกสิทธิและข้อตกลงใดๆจะมีผลต่อเมื่อได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

12.10 These Terms and Conditions and a contract (and all non-contractual obligations arising out of or connected to them) shall be governed and construed in accordance with Thailand Laws. Both we and you hereby submit to the non-exclusive jurisdiction of the Thailand Courts. All dealings, correspondence and contacts between us shall be made or conducted in the English and Thai language.

12.10 ข้อกำหนด เงื่อนไข และสัญญาเหล่านี้ (รวมทั้งพันธะที่ไม่มีข้อผูกพันธ์ทางสัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง) จะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย โดยลูกค้าและ HappyFresh จะอยู่ภายใต้ศาลของประเทศไทยแต่ไม่จำกัดสิทธิในการดำเนินการคดีกับประเทศอื่น โดยความสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งหมดจะถูกดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

12.11 No delay or failure on our part to enforce our rights or remedies under the Agreement shall constitute a waiver on our part of such rights or remedies unless such waiver is confirmed in writing.

12.11 ความล่าช้าหรือไม่บังคับใช้สิทธิหรือเรียกร้องค่าเสียหายของบริษัทฯ ภายใต้สัญญานี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือสละการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว เว้นแต่จะได้มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

12.12 If a conflict between the English version and Thai version of the Terms and Conditions  appears on the Website or App, the English version shall prevail.

12.12 หากเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปฯ มีข้อความขัดแย้งกัน ให้ใช้บังคับตามฉบับภาษาอังกฤษ

12.13 We strive to ensure that all our employees, partners, business affiliates, Independent Contractor and/or Participating Retailers (“Team”) are treated with dignity and respect. If we have reasonable belief that you are involved in behaviours or actions towards our Team that we deem unacceptable (including but not limited to rude, abusive or aggressive manners of communication and threats to their physical state, property or reputation), we reserve the right to immediately cancel all of your current and future orders, terminate all communication with you and prohibit you from our services.

12.13 บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้ลูกจ้าง หุ้นส่วน กิจการในเครือ ผู้รับจ้างอิสระ และ/หรือ ผู้ค้าปลีกที่เข้าร่วม (“ทีมงาน”) ทุกรายของบริษัทฯ  ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ หากบริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในพฤติกรรมหรือการกระทำต่อทีมงานของบริษัทฯ ในลักษณะที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อสื่อสารด้วยพฤติกรรมหยาบคาย ก้าวร้าวหรือคุกคาม และข่มขู่ว่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย ทรัพย์สินหรือชื่อเสียง) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดของท่านทั้งในปัจจุบันและอนาคต ยุติการติดต่อสื่อสารทั้งหมดกับท่านและห้ามมิให้ท่านเข้าใช้การบริการของบริษัทฯ โดยทันที

12.14 If we receive from you continuous and/or multiple requests that we deem unreasonable (i.e. requests for extension of promotion periods or demands for refunds without provision of proof), we reserve the right to terminate your HappyFresh account and deny you access to our services.

12.14 หากบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากท่านอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ หลายครั้ง ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าไม่สมเหตุสมผล (กล่าวคือ คำร้องขอขยายระยะเวลาการจัดทำโปรโมชั่นหรือคำร้องขอคืนเงินโดยไม่มีหลักฐาน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชีแฮปปี้เฟรชของท่านและปฏิเสธมิให้ท่านเข้าถึงการใช้บริการของบริษัทฯ 

13. Promotions

13. โปรโมชั่น

13.1 Vouchers

13.1 คูปอง

13.1.1 We reserve the right to limit voucher usages per customer.

13.1.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์การใช้งานต่อท่าน

13.1.2 The voucher code is required to be added on the check out page before submitting order only.

13.1.2 รหัสคูปองจะต้องนำมาใส่ที่หน้าสั่งซื้อก่อนดำเนินการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

13.1.3. Vouchers cannot be exchanged for cash.

13.1.3 ส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

13.1.4. The promotion cannot be used in conjunction with other promotions.

13.1.4 ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

13.1.5. HappyFresh reserves the right to cancel any order which is not consistent with the conditions determined by the company, as well as reserves the right to change the promotion conditions without prior notice. In the case of a dispute, the decision of the company is deemed final.

13.1.5 HappyFreshขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อกรณีที่ตรวจพบการใช้งานส่วนลดที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั้นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีการพิพาทคำตัดสินของ HappyFresh ถือเป็นที่สิ้นสุด

13.1.6 Offers, promotions and incentives are subject to our absolute discretion and may be modified and / or withdrawn at any time and without notice.

13.1.6 ส่วนลด โปรโมชั่น เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13.2 Buy X get X Promo.

13.2 ซื้อ X ชิ้น แถม X ชิ้น

13.2.1. The promotion is valid until stocks in stores last.

13.2.1 โปรโมชั่นจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติกรณีที่สินค้าโปรโมชั่นที่ซูเปอร์มาเก็ตหมด

13.2.2. We reserve the right to cancel out of stock items without prior notice.

13.2.2. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกสินค้ากรณีที่สินค้าในซุปเปอร์มาเก็ตหมดในทุกกรณี

13.2.3. The promotion is valid for same day delivery only.

13.2.3. โปรโมชั่นสำหรับรายการสั่งซื้อที่สั่งและจัดส่งในวันเดียวกันเท่านั้น